แนะนำกิจกรรมสำหรับคุณ
Event Guide
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคุณ
ความต้องการของท่าน
ทั้งหมด
ประเภทกิจกรรม
ทั้งหมด
ประเทศไทย
ทุกจังหวัด
ต่างประเทศ
ทุกประเทศ
ประเภท
ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า
ผู้ประกอบธุรกิจบริการ / Startup
องค์กรการค้า / สมาคม
นักวิจัย / นักวิชาชีพ / เฉพาะด้าน / อื่นๆ
ระดับ
ศักยภาพ
ตั้งต้นธุรกิจ – เติบโตในประเทศ
แข็งแกร่งในประเทศ – ต่อยอดสู่สากล
เติบโต-ขยายฐานในต่างประเทศ
วิชาชีพเฉพาะทางและองค์กร
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น + ชมทั้งหมด
โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ :  Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2567

โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2567

*ระยะที่ 1 พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 5 วัน) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 รูปแบบออนไซต์ ภาคกลางระหว่าง 18-21 มิถุนายน 2567 และภาคเหนือระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2567 *ระยะที่ 2 ฝึกทักษะ/ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และเตรียมความพร้อม (จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 4 วัน)

22 - 26 เม.ย. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ครั้งที่ 4 เสวนา Export Festival : ส่งออกเทศกาลไทย มนต์เสน่ห์ Thai Soft Power

โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ครั้งที่ 4 เสวนา Export Festival : ส่งออกเทศกาลไทย มนต์เสน่ห์ Thai Soft Power

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับครอบคลุมทุกภูมิภาคให้มีศักยภาพ สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้มีแนวคิดการค้ายุคใหม่สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากล สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านสถานการณ์ของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการของไทย และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

26 เม.ย. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

เรื่อง “กลยุทธ์ทางบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”

เรื่อง “กลยุทธ์ทางบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์”

สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่องเรื่อง “กลยุทธ์ทางบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลือและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์” ผ่านระบบ Zoom Meeting

8 พ.ค. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill)

โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill & ReSkill)

ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบ hybrid (online และ onsite) ให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และความรู้ด้านแนวโน้มการค้าโลกในอนาคต เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาในการส่งเสริมการค้าและการทำธุรกิจให้ทัดเทียมระดับสากล

8 - 10 พ.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

Cannes Film Festival 2024

Cannes Film Festival 2024

เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ แอนิเมชัน และธุรกิจบันเทิงที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ ระหว่างวันที่ 14 – 22 พฤษภาคม 2567 ณ Palais des Festivals et des Congres เมืองคานส์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส

14 - 22 พ.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการ Smart Value Creation 2024

โครงการ Smart Value Creation 2024

วันที่: 4 พฤษภาคม 2567 เวลา: 9.00 – 17.00 น. สถานที่: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดา) ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight • สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ • เจรจาจับคู่กับนักวิจัย และ/หรือ เทคโนโลยี เพื่อได้รับคำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรมเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ • โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า

24 พ.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ครั้งที่ 5 เสวนา Export Thai Films to the World : ธุรกิจบันเทิงไทย เติบโตในตลาดโลก

โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ครั้งที่ 5 เสวนา Export Thai Films to the World : ธุรกิจบันเทิงไทย เติบโตในตลาดโลก

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับครอบคลุมทุกภูมิภาคให้มีศักยภาพ สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้มีแนวคิดการค้ายุคใหม่สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากล สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านสถานการณ์ของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการของไทย และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

28 พ.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้าอาหาร 2567

งานแสดงสินค้าอาหาร 2567

-

28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024

โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) ภายในงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga Asia 2024

ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการ โดยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

30 พ.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการบุกตลาดสินค้า BCG ในงานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2024

โครงการบุกตลาดสินค้า BCG ในงานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2024

งานแสดงสินค้า Naturally Good Expo เป็นงานแสดงสินค้าด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ ออร์แกนิก และ Sustainable Living ขนาดใหญ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้รักสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของออสเตรเลียที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตและผู้ค้าได้พบปะและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจโดยการจัดงานในปีที่ผ่านมากรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Naturally Good Expo เป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบ Thailand Pavilion โดยใช้พื้นที่จัดแสดงสินค้า 54 ตารางเมตรมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าทั้งหมด 22 รายและมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานด้วยตัวเองจำนวน 7 รายด้วยกัน สินค้าที่นำไปจัดแสดง แบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ (1) Food & Baverage (2) Packaging (3) Decorative & Tableware (4) Personal Care

3 - 4 มิ.ย. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า INDEX 2024

โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า INDEX 2024

โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า INDEX 2024 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค Next Normal ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ณ Dubai World Trade Center นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็นงานที่มีผู้นำเข้าจากทั่วโลกเข้าชมงาน สร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยอย่างมาก ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้างและตกแต่งคูหา ค่าขนส่งสินค้าตัวอย่างเฉพาะขาไป และค่าจ้างล่ามส่วนกลาง โดยกรมฯ จะดำเนินกิจกรรมนำผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงาน และนำสินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าตัวอย่างสินค้าไลฟ์สไตล์ เฟอร์นิเจอร์ สินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและโรงแรม เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและในครัว และเคหะสิ่งทอ จัดวางสินค้าในรูปแบบ (Product Display) ของคูหาประเทศไทย พร้อมทั้งเจรจาการค้ากับผู้ซื้อที่เข้าเยี่ยมชมงานตลอดระยะเวลาการจัดแสดงของงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าว จะสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และกรอกข้อมูลครบถ้วน 1) เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประเภท EL, Pre-EL, TDC และ Pre-TDC 2) มีประวัติเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2023 และสมัครเข้าร่วมงาน STYLE Bangkok 2024 จะได้รับการพิจาณาเป็นอันดับแรก (ไม่รวมคูหาพิเศษ New Face) 3) เป็นสินค้าที่มีการออกแบบที่ดีและเป็นคอลเล็กชั่นใหม่ ซึ่งยังไม่เคยนำไปจัดแสดงในงานอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาในอันดับแรก 4) เดินทางเข้าร่วมการเจรจาการค้า ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ กรมฯ จะเป็นผู้คัดเลือกสินค้าที่มีความเหมาะสมกับโครงการและตลาดดูไบ และตะวันออกกลาง มีความพร้อมในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

4 - 6 มิ.ย. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ณ ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ Tech Startup สู่ตลาดต่างประเทศ

กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ณ ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ Tech Startup สู่ตลาดต่างประเทศ

รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการคัดเลือก และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ Tech Startup ที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า NextRise (Seoul) โดยวิธีการ Pitching (บริษัทละ 10 -15 นาที รวมถาม-ตอบ) กับคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup จากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 401/1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชกุมาร 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการเเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ได้แก่ เข้าพบหน่วยงาน/สมาคม/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Tech Startup ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2567 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า NextRise (Seoul) และกิจกรรมสำรวจตลาด Tech Startup ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2567 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

11 - 15 มิ.ย. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า March? International du Film d'Animation (MIFA) ภายใต้งาน Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2024

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า March? International du Film d'Animation (MIFA) ภายใต้งาน Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2024

นำผู้ประกอบการแอนิเมชันไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า March? International du Film d'Animation (MIFA) ภายใต้งาน Festival International du Film d’Animation d’Annecy 2024 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 รายละเอียด ดังนี้ 1) กิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการแอนิเมชันไทย จำนวน 8 ราย และผู้ซื้อชาวต่างชาติ 2) กิจกรรมนำเสนอผลงาน (Pitching) โดยนำเสนอแนวคิดและผลงานสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการแอนิเมชันไทย จำนวน 2 ราย แก่ผู้ซื้อชาวต่างชาติ

11 - 14 มิ.ย. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

SEOUL FOOD & HOTEL 2024

SEOUL FOOD & HOTEL 2024

เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมพื้นที่เจรจาธุรกิจมีการจัดกิจกรรมสาธิตปรุงอาหารและแจกอาหารชิมในงาน

11 - 14 มิ.ย. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

Thailand Local BCG Plus Expo 2024

Thailand Local BCG Plus Expo 2024

-

20 - 23 มิ.ย. 2567

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 15 กิจกรรม

Events Schedule

ตารางการจัดกิจกรรม

+ ชมทั้งหมด
Regional Events
กิจกรรมตามภูมิภาค
กิจกรรมสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
+ ชมทั้งหมด
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบุคลากรภายในกระทรวงพาณิชย์ + ชมทั้งหมด
แสดง 1 จาก 0 กิจกรรม

MOC Event Application

ทั้ง Android และ iOS

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้