Event Guide
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคุณ
ความต้องการของท่าน
ทั้งหมด
ประเภทกิจกรรม
ทั้งหมด
ประเทศไทย
ทุกจังหวัด
ต่างประเทศ
ทุกประเทศ
ประเภท
ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า
ผู้ประกอบธุรกิจบริการ / Startup
องค์กรการค้า / สมาคม
นักวิจัย / นักวิชาชีพ / เฉพาะด้าน / อื่นๆ
ระดับ
ศักยภาพ
ตั้งต้นธุรกิจ – เติบโตในประเทศ
แข็งแกร่งในประเทศ – ต่อยอดสู่สากล
เติบโต-ขยายฐานในต่างประเทศ
วิชาชีพเฉพาะทางและองค์กร
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น + ชมทั้งหมด
โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า (ปีที่ 5)

โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า (ปีที่ 5)

เป็นงานเจรจาจับคู่ธุรกิจด้านสินค้าผักผลไม้ชั้นนำของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมงานจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมของไทย และผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ ยังมีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ผัก และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอื่น ๆ ตลอดจนการชิมรสชาติอาหารที่ปรุงจากผลไม้ และสินค้าเกษตร นิทรรศการและแสดงศักยภาพของสินค้าเป้าหมาย

28 ก.พ. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการส่งเสริมสินค้านวัตกรรม BCG ในงานแสดงสินค้า Seoul Living Design Fair 2024 สาธารณรัฐเกาหลี

โครงการส่งเสริมสินค้านวัตกรรม BCG ในงานแสดงสินค้า Seoul Living Design Fair 2024 สาธารณรัฐเกาหลี

จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Thailand Pavilion โดยนำเสนอจุดเด่นของสินค้านวัตกรรม BCG ในกลุ่มสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว โดยสินค้าที่นำเสนอเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมหรือเป็นสินค้าที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ BCG และมีพื้นที่สำหรับเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2. เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมด้านการออกแบบและนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น โครงการ BCG HEROES/ DEWA & DEWI อย่างใดอย่างหนึ่ง **กรณีที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของกรมต้องเคยได้รับการพัฒนาสินค้า หรือการพัฒนานวัตกรรมจากนักออกแบบ/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ (โดยแนบหลักฐานเพิ่มเติม) 3. สามารถเจรจาธุรกิจและรับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อได้ในกรณีมีคำสั่งซื้อ รวมทั้งสามารถผลิตตามคำสั่งซื้อได้ โดยยืนยันรับรองตนเองในใบสมัคร 4. ผู้สมัครจะต้องมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 4.1 เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม BCG หรือเป็นสินค้าที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ BCG (ผู้สมัครจะต้องอธิบายข้อมูลเชิงประจักษ์) 4.2 เป็นสินค้าในกลุ่มที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดงาน Seoul Living Design Fair 2024 ด้านไลฟ์สไตล์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว 4.3 เป็นสินค้าที่สามารถรองรับผลิตกรณีที่มีการสั่งซื้อ 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1- 4 และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์การคัดเลือก กรมจะพิจารณาคัดเลือกสินค้าเข้าร่วมกิจกรรมจาก (1) คุณสมบัติผู้สมัคร และคุณสมบัติของสินค้าครบถ้วน (2) ความครบถ้วนของเนื้อหาใบสมัคร (โดยเฉพาะรายละเอียดสินค้าที่สมัครเข้าร่วม) (3) หากมีผู้สมัครเกินกว่าพื้นที่จัดแสดง/จำนวนที่กำหนด คณะกรรมการจะพิจารณาตามหมวดสินค้าที่ตรงตามแนวคิดการจัดงานเป็นหลัก โดยเน้นประเภทสินค้านวัตกรรม BCG ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานและพิจารณาจากลำดับการสมัคร ก่อน - หลัง

28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ครั้งที่ 2 เสวนา Export Food - Thai Soft Power : ส่งออกอาหารไทย สู่ครัวโลก

โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ครั้งที่ 2 เสวนา Export Food - Thai Soft Power : ส่งออกอาหารไทย สู่ครัวโลก

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับครอบคลุมทุกภูมิภาคให้มีศักยภาพ สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้มีแนวคิดการค้ายุคใหม่สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากล สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านสถานการณ์ของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการของไทย และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

29 ก.พ. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

Thailand Week 2024 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Thailand Week 2024 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้าของไทย สินค้าเป้าหมายหลัก 1) อาหาร และเครื่องดื่ม 2) เครื่องสำอางค์ และความงาม 3) ของใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน 4) แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 5) อื่นๆ

29 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ภายใต้ความตกลง JTEPA AJCEP และ RCEP”

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ภายใต้ความตกลง JTEPA AJCEP และ RCEP”

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Centre) องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok)

5 มี.ค. 2567

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024

งานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024

เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น จัดครั้งแรกในปี 1976 จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมงานเป็นการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย พร้อมสาธิตการทำอาหาร (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)

5 - 8 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC ASIA 2567

งานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC ASIA 2567

-

6 - 8 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง “รุกตลาดเอเชียใต้ ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย - ศรีลังกา”

งานสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง “รุกตลาดเอเชียใต้ ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย - ศรีลังกา”

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของความตกลงการค้าเสรี ไทย - ศรีลังกา (Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement: SLTFTA)

7 มี.ค. 2567

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า Thailand Week 2024 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

งานแสดงสินค้า Thailand Week 2024 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

งานแสดงสินค้า Thailand Week 2024 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย

8 - 10 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2024 (NPEW)

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารไทยเพื่อเจาะตลาดเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกาในงาน Natural Product Expo West 2024 (NPEW)

เข้าร่วมงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา ภายในงาน Natural Product Expo West 2024 (NPEW) ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ 9 - 11 มี.ค. 2567 และเจรจาการค้าในพื้นที่รวมที่กรมจัดสรรในรูปแบบ Store Concept ในงาน Natural Product Expo West 2024 ณ เมืองอนาไฮม์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย (ไม่มีการจัดสรรคูหาเฉพาะให้กับบริษัทหรือสินค้า)

14 - 16 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024

งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024

-

20 - 24 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจโฆษณา ในงาน ADFEST 2024

กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจโฆษณา ในงาน ADFEST 2024

1) กิจกรรมสัมมนาและบรรยายที่เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจนวัตกรรมต่าง ๆ และเทรนด์ของโลกที่เกี่ยวข้อง 2) การประกวดผลงานโฆษณาในหัวข้อต่าง ๆ 3) การจัดงานนิทรรศการนำเสนอชิ้นงานโฆษณาที่ส่งเข้าประกวด 4) การประชาสัมพันธ์งานสู่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความรู้และความสนใจในวิชาชีพโฆษณา 5) กิจกรรมเจรจาการค้าระหว่างผู้ประกอบการโฆษณาไทยจำนวณไม่น้อยกว่า 6 ราย

21 - 23 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

 โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย

โครงการงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2024 ณ เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ สาธารณรัฐอินเดีย

งานแสดงสินค้าในพื้นที่จริง (On-site) ผสมผสานกิจกรรมนัดหมายเจรจาการค้า โดยแบ่งพื้นที่ภายในงานออกเป็นโซนต่าง ๆ ได้แก่ 1) โซนคูหาจัดแสดงสินค้า/บริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปอินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B Matching) ด้วยตนเอง 2) โซนคูหาประชาสัมพันธ์กรมฯ (รวมถึงหน่วยงานราชการไทยในเมืองมุมไบ) โดยมีโซนคูหาจัดแสดงสินค้าหรือธุรกิจบริการและเจรจาธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานที่อินเดียเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าด้วยตนเอง ประกอบด้วยกลุ่ม 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) Future Food 3) ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก 4) เฟอร์นิเจอร์และของใช้ในครัวเรือน 5) อาหารสัตว์เลี้ยง 6) แฟชั่นและเครื่องประดับ 7) สุขภาพและความงาม 8) สินค้า BCG 9) ธุรกิจบริการ: โลจิสติกส์ ร้านอาหาร สปา และการท่องเที่ยว

22 - 24 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 15 กิจกรรม

Events Schedule

ตารางการจัดกิจกรรม

+ ชมทั้งหมด
Regional Events
กิจกรรมตามภูมิภาค
กิจกรรมสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
+ ชมทั้งหมด
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบุคลากรภายในกระทรวงพาณิชย์ + ชมทั้งหมด
แสดง 1 จาก 1 กิจกรรม

MOC Event Application

ทั้ง Android และ iOS

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้