แนะนำกิจกรรมสำหรับคุณ
Event Guide
แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับคุณ
ความต้องการของท่าน
ทั้งหมด
ประเภทกิจกรรม
ทั้งหมด
ประเทศไทย
ทุกจังหวัด
ต่างประเทศ
ทุกประเทศ
ประเภท
ผู้ประกอบการ
ประชาชนทั่วไป
เกษตรกร
ผู้ประกอบการสินค้า
ผู้ประกอบธุรกิจบริการ / Startup
องค์กรการค้า / สมาคม
นักวิจัย / นักวิชาชีพ / เฉพาะด้าน / อื่นๆ
ระดับ
ศักยภาพ
ตั้งต้นธุรกิจ – เติบโตในประเทศ
แข็งแกร่งในประเทศ – ต่อยอดสู่สากล
เติบโต-ขยายฐานในต่างประเทศ
วิชาชีพเฉพาะทางและองค์กร
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น + ชมทั้งหมด
โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร

โครงการจับคู่เจรจาการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร

- จับคู่เจรจาการค้าสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตร ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ - เยี่ยมชมงานพร้อมกับเจรจาการค้าในงานมหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย 2566 (Thailand Tractor & Agri – Machinery Show: ThaiTAM 2023) จัดภายใต้งานเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

8 ธ.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง และ (ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ฉบับใหม่”

เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง และ (ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ฉบับใหม่”

เรื่อง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุง และ (ร่าง) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ฉบับใหม่”

12 ธ.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก : T Mark Clinic 1 ประจำปี 2567

กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก : T Mark Clinic 1 ประจำปี 2567

กิจกรรม "T Mark Clinic" แนะนำตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนำไปใช้เป็นเครื่องมือการทำตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมพบผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่มาให้คำปรึกษาเชิงลึกตัวต่อตัว โดยมีหัวข้อให้คำปรึกษาถึง 9 คลินิก ดังนี้ 1. คลินิก T Mark 2. คลินิก การเป็นสมาชิกกรมฯ (DITP 1169) 3. คลินิก สินเชื่อเพื่อการลงทุน/สินเชื่อเพื่อขยายการผลิต (EXIM Bank) 4. คลินิก มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 -2563) (Fair Labour) 5. คลินิก สิทธิมนุษชนและสิทธิเสรีภาพ (Rights and Liberties Protection Department) 6. คลินิก การดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW) 7. คลินิก มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 8. คลินิก การดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE) 9. คลินิก การจัดการปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร (Carbon Footprint)

13 ธ.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power x ทรัพย์สินทางปัญญา

ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วย Soft Power x ทรัพย์สินทางปัญญา

ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 11 สาขา ได้แก่ อาหาร กีฬา เฟสติวัล ท่องเที่ยว ดนตรี หนังสือ ภาพยนตร์ เกม ศิลปะ การออกแบบและแฟชั่น โดยให้ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจในตลาดต่างประเทศ

14 ธ.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรมข้าวในงาน Thailand Rice Fest 2023

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรมข้าวในงาน Thailand Rice Fest 2023

ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากล จึงเห็นควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรมจากข้าวภายในงาน Thailand Rice Fest 2023 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ และเพิ่มโอกาสทางการค้า และเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ อีกทั้งเพื่อขยายผลความสำเร็จจากโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นผู้ประกอบการสินค้าข้าว และนวัตกรรมข้าว ที่เคยเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) ผู้ประกอบการกลุ่ม BCG Heroes กลุ่ม Essence กลุ่ม Next Gen และผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัล AgriPlus Award 2. เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว 3. เป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้าและช่องทางในการจำหน่ายแล้ว หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อมูลเนื้อหาในใบสมัครครบถ้วนเป็นลำดับแรก 2. หากมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวนเกินกว่าพื้นที่ที่สามารถจัดสรรได้ จะพิจารณาจากลำดับก่อน – หลัง ของการสมัคร

14 - 17 ธ.ค. 2566

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET January 2024 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค  Next Normal

กิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET January 2024 ภายใต้โครงการขยายตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ “Lifestyle by STYLE Bangkok” สำหรับยุค Next Normal

1) ผู้ประกอบการเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้า MAISON&OBJET และนำตัวอย่างสินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ไปจัดแสดงในพื้นที่รวมที่กรมกำหนด 2) เจรจาการค้ากับผู้ซื้อ ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน

18 - 22 ม.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า BIOFACH 2024

งานแสดงสินค้า BIOFACH 2024

งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มอินทรีย์ที่สำคัญงานหนึ่งของโลก สินค้าที่นำมาจัดแสดงจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ EU (EU Organic) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ USA (Nop-Natural Organic Program) โดยจัดขึ้นเพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก

13 - 16 ก.พ. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 69

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 69

งานใหม่ 2024

14 - 18 ก.พ. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า Gulfood 2024

งานแสดงสินค้า Gulfood 2024

เป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าเท่านั้น ไม่จำหน่ายปลีก

19 - 23 ก.พ. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 69

งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 69

ระยะเวลา : - วันที่จัดงาน: วันที่พุธที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 - วันเจรจาธุรกิจ: วันที่พุธที่ 21 – วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. - วันจำหน่ายปลีก : วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 – 17.00 น. 3.4 วัตุประสงค์ - เพื่อให้งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGJF เป็นเวทีการค้าสำคัญของไทยใน การส่งเสริม ขยายตลาด - เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทยที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออกได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ - เพื่อส่งเสริมนักออกแบบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีในการเผยแพร่ผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น - เพื่อเป็นช่องทางการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียที่เปิดโอกาสให้เกิดการเจรจาการค้าและพบปะผู้นำเข้าจากต่างประเทศ - เพื่อตอบสนองนโยบายที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

21 - 25 ก.พ. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า (ปีที่ 5)

โครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ เพื่อรองรับมาตรการกีดกันทางการค้า (ปีที่ 5)

เป็นงานเจรจาจับคู่ธุรกิจด้านสินค้าผักผลไม้ชั้นนำของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมงานจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมของไทย และผู้นำเข้า ผู้ซื้อ และตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพจากต่างประเทศ ยังมีกิจกรรมสาธิตการปรุงอาหารจากผลไม้สด ผลไม้แปรรูป ผัก และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปอื่น ๆ ตลอดจนการชิมรสชาติอาหารที่ปรุงจากผลไม้ และสินค้าเกษตร นิทรรศการและแสดงศักยภาพของสินค้าเป้าหมาย

28 ก.พ. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

โครงการส่งเสริมสินค้านวัตกรรม BCG ในงานแสดงสินค้า Seoul Living Design Fair 2024 สาธารณรัฐเกาหลี

โครงการส่งเสริมสินค้านวัตกรรม BCG ในงานแสดงสินค้า Seoul Living Design Fair 2024 สาธารณรัฐเกาหลี

จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Thailand Pavilion โดยนำเสนอจุดเด่นของสินค้านวัตกรรม BCG ในกลุ่มสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว โดยสินค้าที่นำเสนอเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมหรือเป็นสินค้าที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ BCG และมีพื้นที่สำหรับเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2. เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมด้านการออกแบบและนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น โครงการ BCG HEROES/ DEWA & DEWI อย่างใดอย่างหนึ่ง **กรณีที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของกรมต้องเคยได้รับการพัฒนาสินค้า หรือการพัฒนานวัตกรรมจากนักออกแบบ/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ (โดยแนบหลักฐานเพิ่มเติม) 3. สามารถเจรจาธุรกิจและรับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อได้ในกรณีมีคำสั่งซื้อ รวมทั้งสามารถผลิตตามคำสั่งซื้อได้ โดยยืนยันรับรองตนเองในใบสมัคร 4. ผู้สมัครจะต้องมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 4.1 เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม BCG หรือเป็นสินค้าที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ BCG (ผู้สมัครจะต้องอธิบายข้อมูลเชิงประจักษ์) 4.2 เป็นสินค้าในกลุ่มที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดงาน Seoul Living Design Fair 2024 ด้านไลฟ์สไตล์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว 4.3 เป็นสินค้าที่สามารถรองรับผลิตกรณีที่มีการสั่งซื้อ 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1- 4 และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์การคัดเลือก กรมจะพิจารณาคัดเลือกสินค้าเข้าร่วมกิจกรรมจาก (1) คุณสมบัติผู้สมัคร และคุณสมบัติของสินค้าครบถ้วน (2) ความครบถ้วนของเนื้อหาใบสมัคร (โดยเฉพาะรายละเอียดสินค้าที่สมัครเข้าร่วม) (3) หากมีผู้สมัครเกินกว่าพื้นที่จัดแสดง/จำนวนที่กำหนด คณะกรรมการจะพิจารณาตามหมวดสินค้าที่ตรงตามแนวคิดการจัดงานเป็นหลัก โดยเน้นประเภทสินค้านวัตกรรม BCG ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานและพิจารณาจากลำดับการสมัคร ก่อน - หลัง

28 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

Thailand Week 2024 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

Thailand Week 2024 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายสินค้าของไทย สินค้าเป้าหมายหลัก 1) อาหาร และเครื่องดื่ม 2) เครื่องสำอางค์ และความงาม 3) ของใช้ภายในบ้านและของตกแต่งบ้าน 4) แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ 5) อื่นๆ

29 ก.พ. - 3 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024

งานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2024

เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น จัดครั้งแรกในปี 1976 จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมงานเป็นการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย พร้อมสาธิตการทำอาหาร (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)

5 - 8 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

งานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC ASIA 2567

งานแสดงสินค้า THAIFEX - HOREC ASIA 2567

-

6 - 8 มี.ค. 2567

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 15 กิจกรรม

Events Schedule

ตารางการจัดกิจกรรม

+ ชมทั้งหมด
Regional Events
กิจกรรมตามภูมิภาค
กิจกรรมสำหรับบุคลากรกระทรวงพาณิชย์
+ ชมทั้งหมด
Upcoming Events
 
กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับบุคลากรภายในกระทรวงพาณิชย์ + ชมทั้งหมด
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าฯ ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าฯ ครั้งที่ 5/2566

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างพัฒนาระบบข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย ครั้งที่ 5/2566

13 ธ.ค. 2566

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

คลิกชมรายละเอียด

แสดง 1 จาก 2 กิจกรรม

MOC Event Application

ทั้ง Android และ iOS

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้