ขอเชิญร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021
 
ประเภท : ประกวด
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 18:00 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
เข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021

 

          กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (IP Champion) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบธุรกิจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างแรงจูงใจในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญารายอื่น ในการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการได้อย่างยั่งยืน โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม และกำหนดมอบรางวัลดังกล่าว ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2021) ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

 

รางวัล IP Champion มี 5 รางวัล สาขาละ 1 รางวัล ได้แก่
    1 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
    2 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
    3 สาขาเครื่องหมายการค้า
    4 สาขาลิขสิทธิ์
    5 สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
1.สมัครเข้าร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021 (สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์) คลิกที่นี่
2.สมัครเข้าร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021 (สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์) คลิกที่นี่
3.สมัครเข้าร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021 (สาขาลิขสิทธิ์) คลิกที่นี่
4.สมัครเข้าร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021 (สาขาเครื่องหมายการค้า) คลิกที่นี่
5.สมัครเข้าร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021 (สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) คลิกที่นี่

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
    1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
    2. ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562

ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง
วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม
รายได้ต่อปี
(ล้านบาท)
การจ้างงาน
(คน)
รายได้ต่อปี
(ล้านบาท)
การจ้างงาน
(คน)
รายได้ต่อปี
(ล้านบาท)
การจ้างงาน
(คน)
การผลิต ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 50 เกิน 100 - 500 เกิน 50-200
บริการ/ค้าส่ง/หรือค้าปลีก ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 เกิน 50 - 300 เกิน 30-100


    3. ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลแล้ว หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาโดยการรับโอน หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการนำทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
    4. สำหรับผู้สมัครในสาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
       (1) เป็นบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
       (2) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ตามขอบเขตที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
       (3) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ GI และใบอนุญาตไม่หมดอายุ ณ วันสุดท้ายของการยื่นใบสมัคร
    5. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้มากกว่า 1 สาขา โดยใบสมัคร 1 ชุด 
ใช้สำหรับการสมัคร 1 สาขาเท่านั้น
    6. ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลในสาขาใดมาแล้วในปี พ.ศ. 2561 – 2563 จะไม่สามารถสมัคร เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลในสาขาเดิมได้อีก และกรณีที่ผู้สมัครเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในเครือของ
นิติบุคคลที่เคยได้รับรางวัลในสาขาเดียวกันในช่วงระยะเวลาข้างต้น นิติบุคคลนั้นจะต้องมีการดำเนินงานแยกต่างหากจากนิติบุคคลที่เคยได้รับรางวัลแล้ว
    7. ผู้สมัครขอรับรองว่าผู้สมัคร หรือนิติบุคคล ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้มีความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
    8. ผู้สมัครยอมรับว่าการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และยินดียอมรับผลการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของการพิจารณาคัดเลือกทุกประการ
    9. กรณีปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเพิกถอนผลการพิจารณาคัดเลือกและเรียกรางวัลคืน และผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

เกณฑ์การพิจารณารางวัล 
    1. รอบที่ 1 พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหรือหลักฐานประกอบ โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนรวมตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป และ/หรือ มีคะแนนสูงสุดเป็น 10 
ลำดับแรก คณะอนุกรรมการจะเชิญให้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณารอบที่ 2 ต่อไป 
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (ไม่มีคะแนน)
        ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์ (100 คะแนน) ได้แก่
                    เกณฑ์ที่ 1 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
                    เกณฑ์ที่ 2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
                    เกณฑ์ที่ 3 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
        ทั้งนี้ แต่ละสาขารางวัลมีการกำหนดคะแนนแต่ละเกณฑ์แตกต่างกัน 
    2. รอบที่ 2 พิจารณาจากการนำเสนอ โดยผู้นำเสนอต้องเตรียมนำเสนอข้อมูลระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการอีกไม่เกิน 15 นาที โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดในแต่ละสาขาจะได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2564
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน (ไม่มีคะแนน)
        ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา แบ่งออกเป็น 3 เกณฑ์  (100 คะแนน) ได้แก่
                    เกณฑ์ที่ 1 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
                    เกณฑ์ที่ 2 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์
                    เกณฑ์ที่ 3 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
        ทั้งนี้ แต่ละสาขารางวัลมีการกำหนดคะแนนแต่ละเกณฑ์แตกต่างกัน

สาขารางวัล เกณฑ์การพิจารณารางวัลในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 
เกณฑ์ที่ 1
แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
เกณฑ์ที่ 2
การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา
เกณฑ์ที่ 3
ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
คะแนนรวม
1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 40 50 10 100
2 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 45 45 10 100
3 เครื่องหมายการค้า 40 50 10 100
4 ลิขสิทธิ์ 40 50 10 100
5 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 30 40 30 100


ระยะเวลา 
    1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน -  30 กรกฎาคม 2564
    2 พิจารณาคัดเลือกรอบแรก วันที่ 2 สิงหาคม – 13 สิงหาคม 2564 
    3 ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 15 สิงหาคม 2564 
    4 พิจารณาคัดเลือกรอบสอง วันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564
    5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองผลการตัดสิน วันที่ 23 -26 สิงหาคม 2564
    6 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่  27 สิงหาคม 2564


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 18:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
0-2547-4661 หรือ 092-2463-562
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล์
ipchampionofficial@gmail.com
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา)
โทร : 0-2547-4661 หรือ 092-2463-562
อีเมล์ : ipchampionofficial@gmail.com
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)