ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021 (สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)
 
ประเภท : ประกวด
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
วันที่รับสมัคร : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
เข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021
(สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)

 

คำชี้แจง

1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
    1.1 เป็นบุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
    1.2 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ตามขอบเขตที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย
    1.3 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย
          และหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย ยังไม่หมดอายุ ณ วันสุดท้ายของการยื่นใบสมัคร

2.  ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้มากกว่า 1 สาขา (สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาลิขสิทธิ์ สาขาเครื่องหมายการค้า สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) โดยใบสมัคร 1 ชุด ใช้สำหรับการสมัคร 1 สาขาเท่านั้น

3.  ผู้สมัครยอมรับว่าการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สุด และยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของการพิจารณาคัดเลือกทุกประการ

4.  กรณีปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเพิกถอนผล การพิจารณาคัดเลือกและเรียกรางวัลคืน และผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

5.  ใบสมัครมี 2 ส่วน ประกอบด้วย
    5.1  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน – ไม่มีคะแนน
    5.2  ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา – แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 รอบ
        (1)  รอบที่ 1 พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหรือหลักฐานประกอบ โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนรวมตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนสูงสุดเป็น 10 ลำดับแรกในแต่ละรางวัล คณะอนุกรรมการจะเชิญให้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณารอบที่ 2
              ทั้งนี้ ผู้สมัครอาจจัดส่ง File Clip VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัคร สำหรับใช้ประกอบเอกสารใบสมัคร (พร้อมระบุชื่อ - นามสกุลของผู้สมัคร) ด้วยก็ได้
        (2)  รอบที่ 2 พิจารณาจากการนำเสนอ โดยผู้นำเสนอต้องเตรียมนำเสนอข้อมูลระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที และตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการอีกไม่เกิน 15 นาที โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน (นำเสนอผ่านระบบ online หรือมานำเสนอด้วยตนเอง) ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดในแต่ละสาขาจะได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2564

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครได้ที่
โทรศัพท์ 0-2547-4700
ติดต่อ นางสาวมณีรัตน์ จุ้ยเรือง และ นางนุชรี นุชเหลือบ 
กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ชั้น 11
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือทางโทรสารได้ที่
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
ชื่อผู้ประสานงาน คุณนันท์นภัส ตรีโพลา
โทรศัพท์ 092-246-3562

ส่งใบสมัครทางอีเมลได้ที่ 
E-mail : ipchampion2021@gmail.com


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายนอกกระทรวง

หมายเหตุ/อื่น ๆ

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
0-2547-4700
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
อีเมล์
ipchampion2021@gmail.com
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
นางสาวมณีรัตน์ จุ้ยเรือง และ นางนุชรี นุชเหลือบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คุณ นันท์นภัส ตรีโพลา
โทร : 092-246-3562
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)