ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดรับรางวัล IP Champion 2021 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 
ประเภท : ประกวด
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
วันที่รับสมัคร : 15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
เข้าประกวดรับรางวัล IP CHAMPION 2021
(สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์)

 

คำชี้แจง

1.  รางวัล IP Champion มี 5  สาขา สาขาละ  1 รางวัล ประกอบด้วย

    1.1  สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 1 รางวัล
    1.2  สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 รางวัล
    1.3  สาขาลิขสิทธิ์ 1 รางวัล
    1.4  สาขาเครื่องหมายการค้า 1 รางวัล
    1.5 สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 1 รางวัล

 

2.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

    2.1 เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลสัญชาติไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
    2.2 ต้องเป็นกิจการที่ถือเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2562

ประเภทกิจการ วิสาหกิจขนาดย่อม วิสาหกิจขนาดกลาง
วิสาหกิจรายย่อย วิสาหกิจขนาดย่อม
รายได้ต่อปี
(ล้านบาท)
การจ้างงาน
(คน)
รายได้ต่อปี
(ล้านบาท)
การจ้างงาน
(คน)
รายได้ต่อปี
(ล้านบาท)
การจ้างงาน
(คน)
การผลิต ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 50 เกิน 100 - 500 เกิน 50-200
บริการ/ค้าส่ง/หรือค้าปลีก ไม่เกิน 1.8 ไม่เกิน 5 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 เกิน 50 - 300 เกิน 30-100

หมายเหตุ ในกรณีผู้สมัครประสงค์เป็นสมาชิก สสว. สามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกได้ทางเว็บไซต์ https://members.sme.go.th/newportal/ คลิกที่นี่

    2.3 ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนหรือหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลแล้ว หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาโดยการรับโอน หรืออนุญาตให้ใช้สิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีการนำทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
    2.4 ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้มากกว่า 1 สาขา โดยใบสมัคร 1 ชุด ใช้สำหรับการสมัคร 1 สาขาเท่านั้น
    2.5 ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลในสาขาใดมาแล้วในปี พ.ศ. 2561 – 2563 จะไม่สามารถสมัครเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลในสาขาเดิมได้อีก และกรณีที่ผู้สมัครเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในเครือของนิติบุคคลที่เคยได้รับรางวัลในสาขาเดียวกันในช่วงระยะเวลาข้างต้น นิติบุคคลนั้นจะต้องมีการดำเนินงาน แยกต่างหากจากนิติบุคคลที่เคยได้รับรางวัลแล้ว
    2.6 ผู้สมัครขอรับรองว่าผู้สมัคร หรือนิติบุคคล ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้มีความผิดฐานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
    2.7 ผู้สมัครยอมรับว่าการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และยินดียอมรับผลการพิจารณาคัดเลือก รวมถึงกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของการพิจารณาคัดเลือกทุกประการ
    2.8 กรณีปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถเพิกถอนผลการพิจารณาคัดเลือกและเรียกรางวัลคืน และผู้สมัครต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

3.  ใบสมัครมี 2 ส่วน ประกอบด้วย

    3.1  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน – ไม่มีคะแนน
    3.2  ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการพิจารณา – แบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 รอบ
        (1)  รอบที่ 1 พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัครและเอกสารหรือหลักฐานประกอบ โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนรวมตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป และ/หรือ มีคะแนนสูงสุดเป็น 10 ลำดับแรกในแต่ละรางวัลย่อย คณะอนุกรรมการจะเชิญให้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในการพิจารณารอบที่ 2
              ทั้งนี้ หากผู้สมัครประสงค์จัดส่งไฟล์คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้น ของผู้สมัครและสิ่งประดิษฐ์สำหรับใช้ประกอบเอกสารใบสมัคร สามารถจัดส่งพร้อมใบสมัครได้ที่ MOC Event หรือ https://event.moc.go.th/
        (2)  รอบที่ 2 พิจารณาจากการนำเสนอ โดยผู้นำเสนอต้องเตรียมนำเสนอข้อมูลระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของคณะอนุกรรมการอีกไม่เกิน 15 นาที โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดในแต่ละสาขาจะได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2564
              หมายเหตุ สำหรับสาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เท่านั้น 
              ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2  ต้องจัดส่งไฟล์คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที เพื่อใช้ประกอบร่วมกับการนำเสนอข้อมูลรวมเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที ตามระบุไว้ข้างต้น
              จัดส่งมาที่ design.ipthailand@gmail.com  
              โดยนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจผ่านคลิปวิดีโอ ดังนี้  
              1. แนะนำตัว และผลงาน
              2. แนวคิด หรือแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงาน
              3. ประโยชน์หรือจุดเด่นของผลงาน และ/หรือรางวัลที่เคยได้รับ (ถ้ามี)
              4. ผลงานนี้ ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม หรือ สิ่งแวดล้อมอย่างไร
              5. การตอบสนองของตลาดและผู้บริโภคเป็นอย่างไร
              6. มีมาตรการดูแล และปกป้องรักษาสิทธิในผลงานอย่างไร
              7. แผนการที่จะพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อขยายผลธุรกิจในอนาคต

 


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:00 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
15 มิ.ย. 2564 เวลา 08:30 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 16:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายนอกกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02-547-4633 หรือ 02-547-4631
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล์
ipchampionofficial@gmail.com
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คุณ นันท์นภัส ตรีโพลา
โทร : 092-246-3562
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)