กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ณ ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ Tech Startup สู่ตลาดต่างประเทศ
-
 
Type : Projects / Special activities
No. of Seat : 10 You
Date : 11 Jun. 2024 00:00 - 15 Jun. 2024 00:00
Registration Date : 11 Apr. 2024 17:00 - 24 Apr. 2024 00:00
not specified
Count down before the event.
Weeks
Days
Hours
Minutes
Seconds
Event Information
-

Date & Condition
No. of booths
10 You
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
11 Apr. 2024 17:00 - 24 Apr. 2024 00:00
Event Date (Start - End).
11 Jun. 2024 00:00 - 15 Jun. 2024 00:00
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event
Product / Service of applicants
Only applicants with limited product/service can join the event

Event location

Address :
Contact information & responsibles
Responsibles
Mr.
Phone No. : -
E-mail : wannapongw@ditp.go.th
Miss.
Phone No. : -
E-mail : Manapatn@ditp.go.th
Miss.
Phone No. : -
E-mail : Chanakank@ditp.go.th
TAG