กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ณ ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ Tech Startup สู่ตลาดต่างประเทศ
รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการคัดเลือก และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ Tech Startup ที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า NextRise (Seoul) โดยวิธีการ Pitching (บริษัทละ 10 -15 นาที รวมถาม-ตอบ) กับคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup จากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 401/1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชกุมาร 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการเเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ได้แก่ เข้าพบหน่วยงาน/สมาคม/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Tech Startup ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2567 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า NextRise (Seoul) และกิจกรรมสำรวจตลาด Tech Startup ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2567 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 10 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 11 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 15 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 11 เม.ย. 2567 เวลา 17:00 น. - 24 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
ยังไม่ระบุ
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
รูปแบบกิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการคัดเลือก และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ Tech Startup ที่จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า NextRise (Seoul) โดยวิธีการ Pitching (บริษัทละ 10 -15 นาที รวมถาม-ตอบ) กับคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup จากภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 401/1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชกุมาร 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการเเห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ได้แก่ เข้าพบหน่วยงาน/สมาคม/บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Tech Startup ระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2567 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์โดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า NextRise (Seoul) และกิจกรรมสำรวจตลาด Tech Startup ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2567 กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
10 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 เม.ย. 2567 เวลา 17:00 น. - 24 เม.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
11 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น. - 15 มิ.ย. 2567 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาย วรรณพงศ์ ไวยวุฒิธนาภูมิ
โทร : -
อีเมล์ : wannapongw@ditp.go.th
นางสาว มนภัทร นับวันดี
โทร : -
อีเมล์ : Manapatn@ditp.go.th
นางสาว ชนากานต์ โกมาสังข์
โทร : -
อีเมล์ : Chanakank@ditp.go.th
TAG