Term Of Use
 
 
เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ (Term Of Use)



     “เงื่อนไขการใช้บริการ” ที่กำหนดนี้จะครอบคลุมสิทธิและภาระหน้าที่ในการใช้งานเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นมือถือและการบริการ ซึ่งต่อไปจะรวมเรียกว่า “บริการ” ที่กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “กระทรวง” จัดให้บริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยเงื่อนไขการใช้บริการถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างกระทรวงฯ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริการกับท่าน ดังนั้นกระทรวงฯ จึงขอให้ท่านอ่านและพิจารณาเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้นี้โดยละเอียด

เมื่อท่านใช้บริการของกระทรวงฯ ย่อมถือว่าท่านยินยอมและยอมรับที่จะผูกพันและปฏิบัติตาม

 • เงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดไว้นี้
 • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และ
 • นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “นโยบายทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการด้วย

     ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขการใช้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการและหากท่านได้มีการใช้บริการไปแล้ว ท่านก็จะต้องระงับการใช้บริการในทันที


“บริการ” คืออะไร

     กระทรวงฯ ได้จัดให้ผู้ใช้บริการสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ลงทะเบียนผู้ใช้งานและใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมผ่านทางออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์ด้วยการประมวลผลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกระทรวงฯ โดยให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ event.moc.go.th


สิทธิการใช้

     บริการของกระทรวงฯ : กระทรวงฯ ได้ให้สิทธิแก่ท่านในการใช้บริการซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องโดยมิใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้า ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการตามที่กำหนดไว้นี้


การใช้บริการ

     ท่านสามารถใช้บริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า ตัวอย่างเช่น ท่านไม่สามารถนำบริการไปเสนอให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ได้ ท่านไม่สามารถนำบริการไปขายหรือให้เช่าต่อได้ รวมทั้งไม่สามารถนำเสนอบริการต่อสาธารณะโดยผ่านช่องทางการสื่อสารหรือรวมเข้ากับการบริการของท่าน เว้นแต่ท่านจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงฯ ก่อน ท่านไม่สามารถทำสำเนา พิมพ์ บันทึก หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลการบริการ เว้นแต่จะเป็นกรณีที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดให้ใช้ได้และประโยชน์ส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น

     เมื่อมีการใช้บริการหรือใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ท่านไม่สามารถแยกส่วน (Scraping) ค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Mining) หาประโยชน์จากข้อมูล (Harvesting) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำข้อมูลออกมาใช้งาน (Screen Scraping) รวบรวมข้อมูล (Data Aggregating) และจัดลำดับข้อมูล (Indexing) นอกจากนี้ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ใช้หุ่นยนต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สไปเดอร์ (Spider) โปรแกรมคอมพิวเตอร์สแครบเปอร์ (Scraper) หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นใดในการเข้าถึงเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงฯ ก่อน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการไม่อาจใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่อนุญาตไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้


การลงทะเบียนใช้บริการ

     การใช้บริการและการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกระทรวงฯ ในบางส่วนต้องมีการลงทะเบียนใช้บริการด้วย


การยุติบริการ

     ท่านอาจยุติบริการในเวลาใดก็ได้และไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลใดๆ

     กระทรวงฯ มีสิทธิที่จะขัดขวางการเข้าใช้บริการและตัดการเชื่อมต่อการใช้บริการของท่านได้ไม่ว่าในเวลาใดและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดตามที่กระทรวงฯ เห็นสมควรแต่เพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้กระทรวงฯ มีสิทธิที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้บริการของท่านกับบุคคลภายนอกได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ถ้าในระหว่างการลงทะเบียนใช้บริการปรากฏว่าท่านตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาด
 • ถ้าท่านมีส่วนร่วมในการกระทำที่ก่อหรืออาจจะก่อให้เกิดอัตรายหรือเสียหายแก่กระทรวงฯ บุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงผู้ใช้บริการรายอื่น ผู้ที่เป็นคู่ค้ากับกระทรวงฯ หรือผู้ที่เป็นพันธมิตรกับกระทรวงฯ
 • ถ้าท่านใช้หรือพยายามใช้เว็บไซต์หรือบริการในการกระทำผิดกฎหมายหรือเล็งเห็นได้ว่าเป็นการผิดกฎหมาย หรือถ้าท่านใช้เว็บไซต์หรือบริการเพื่อทำให้เกิด สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือยุยงให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมาย
 • ถ้าท่านละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 • ถ้ากระทรวงฯ มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือหมายที่ออกโดยองค์กรตุลาการหรือองค์กรบริหารที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • ถ้ากระทรวงฯ มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจหา ป้องกัน หรือระบุปัญหาทางเทคนิค การละเมิดความปลอดภัย หรือการฟ้องร้องคดีแก่ผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกง

หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น กระทรวงฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปิดบัญชีผู้ใช้บริการของท่าน


ข้อมูลและข้อความจากผู้ใช้บริการ

     บริการที่จัดให้แก่ผู้ใช้บริการนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกระทรวงฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “การส่งข้อมูล” หรือ “ข้อความ” ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสถานะการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งเตือนด้านกิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งต้องถือว่า การส่งข้อมูลหรือข้อความใดของท่านเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลและท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลหรือข้อความเหล่านั้น


ข้อมูลและข้อความจากผู้ใช้บริการ

     บริการที่จัดให้แก่ผู้ใช้บริการนี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกระทรวงฯ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “การส่งข้อมูล” หรือ “ข้อความ” ตัวอย่างเช่น ข้อมูลสถานะการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม การแจ้งเตือนด้านกิจกรรมของกระทรวงพาณิชย์ ฯลฯ ซึ่งต้องถือว่า การส่งข้อมูลหรือข้อความใดของท่านเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลและท่านต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการส่งข้อมูลหรือข้อความเหล่านั้น


ข้อห้ามในการส่งข้อมูลหรือข้อความ

     ห้ามมิให้ส่งข้อมูลหรือข้อความที่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ รวมถึงการโฆษณา เว้นแต่ข้อมูลหรือข้อความนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงฯ หรือเกี่ยวกับการบริการหรือผลิตภัณฑ์ของกระทรวงฯ และได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงฯ แล้ว

     เมื่อท่านส่งข้อมูลหรือข้อความเพื่อเผยแพร่ผ่านทางบริการของกระทรวงฯ ท่านจะต้องมั่นใจว่าข้อมูลหรือข้อความนั้นไม่ละเมิดกฎหมาย นอกจากนี้ท่านจะต้องส่งข้อมูลหรือข้อความที่มีความชัดเจนเท่านั้นและจะต้องไม่ส่งข้อมูลหรือข้อความที่

 • ทำให้เสื่อมสิทธิหรือละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแต่ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า
 • เสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือสุขภาพของบุคคล
 • เป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือเกี่ยวกับการระบุตัวบุคคล ที่อยู่ หรือข้อมูลการติดต่อบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากบุคคลนั้นก่อน
 • ผิดกฎหมาย ใส่ร้าย หมิ่นประมาท หรือคุกคามความเป็นส่วนตัวของบุคคลใด
 • ก่อกวน ก้าวร้าว ขู่เข็ญ หรือหยาบคาย
 • มีลักษณะเป็นการสนับสนุนการเหยียดหยามหรือแบ่งแยกชนชั้นที่มีต่อเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ชาติพันธุ์ ชนชาติ ศาสนา เพศ อาชีพ เพศ ความเจ็บป่วย ความสามารถทางกายหรือจิต ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือชนชั้นทางสังคมหรือเศรษฐกิจ
 • สนับสนุนการกระทำความผิดอาญาหรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือการฟ้องร้องคดี
 • สร้างวงจรแชร์ลูกโซ่ จดหมายลูกโซ่ ข้อความเสนอสินค้าหรือโฆษณาที่รบกวนผู้รับ หรือสิ่งอื่นใดที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้บริการนี้
 • แสดงโดยชัดเจนหรือโดยนัยว่าได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงฯ ซึ่งไม่เป็นความจริง

     กระทรวงฯ อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านใช้บริการหรือลบข้อมูลหรือข้อความที่ท่านส่งหรือนำเสนอได้ หากปรากฏว่าข้อมูลหรือข้อความนั้นละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือปรากฏว่าท่านกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่การบริการ ผู้ใช้บริการ กระทรวงฯ หรือตัวแทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ผู้ใช้บริการ หรือกระทรวงฯ ในกรณีนี้กระทรวงฯ อาจใช้มาตรการป้องกันมิให้ท่านเสนอข้อมูลหรือข้อความในบริการของกระทรวงฯ ได้ ข้อกำหนดนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมจากสิทธิใดๆ ที่กระทรวงฯ มีอยู่ตามกฎหมาย


สิทธิในข้อมูลหรือข้อความ

     เมื่อท่านได้ส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความตามที่กระทรวงฯ ได้ให้บริการ ท่านย่อมแสดงและรับรองว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลหรือข้อความนั้นและท่านได้รับอนุญาตที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น รวมทั้งอนุญาตให้กระทรวงฯ เผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูลหรือข้อความนั้นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ไม่ถือว่ากระทรวงฯ เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของข้อมูลหรือข้อความนั้นแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านได้ส่งหรือนำเสนอข้อมูลหรือข้อความดังกล่าวแล้ว ย่อมถือได้ว่าท่านได้อนุญาตโดยไม่อาจเพิกถอนสิทธิได้ ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยู่ตลอดไป เป็นสิทธิที่ครอบคลุมไปทั่วโลก เป็นสิทธิที่ไม่จำกัด เป็นสิทธิที่ไม่มีค่าตอบแทน เป็นสิทธิที่สามารถให้แก่บุคคลอื่นได้ และเป็นสิทธิที่สามารถโอนสิทธิการใช้ประโยชน์ การทำสำเนา การแจกจ่าย การพัฒนาต่อ การแสดงในที่สาธารณะ หรือดำเนินการใดในที่สาธารณะได้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่กระทรวงฯ และผู้อื่นตามที่ท่านกำหนด ไม่จำกัดเพียงแค่การใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล แต่ขยายขอบเขตไปถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตามแต่กระทรวงฯ จะพิจารณาเห็นสมควรอีกด้วย สำหรับการใช้ประโยชน์ในข้อมูลหรือข้อความของผู้ใช้บริการรายอื่นจะจำกัดอยู่ภายในขอบวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงฯ ก่อน และในกรณีนี้ถือว่ากระทรวงฯ เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของท่าน


สิทธิในข้อมูลหรือข้อความ

     กระทรวงฯ อาจตรวจสอบข้อมูลหรือข้อความก่อนหรือหลังการใช้ข้อมูลหรือข้อความนั้นเพื่อป้องกันการใช้งานข้อมูลหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง และกระทรวงฯ อาจลบข้อมูลหรือข้อความนั้นออกไปก็ได้ โดยปกติกระทรวงฯ จะไม่ใช้สิทธิในการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อความ แต่จะดำเนินการในบางกรณีเท่านั้น

     กระทรวงฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าข้อมูลหรือข้อความใดจะถูกนำไปใช้ ระยะเวลาที่นำไปใช้ สถานที่นำไปใช้ รูปแบบ และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลหรือข้อความไปเผยแพร่ในขอบเขตของการบริการ ซึ่งกระทรวงฯ ไม่รับรองว่าข้อมูลหรือข้อความทั้งหมดจะถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายหรือในระยะเวลาที่จำกัด

     ข้อมูลหรือข้อความที่ผู้ใช้บริการส่งหรือนำเสนอมานั้นไม่ถือเป็นความเห็นของกระทรวงฯ โดยกระทรวงฯ ไม่รับรองความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลหรือข้อความนั้น


สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

     สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ บริการ หรือฐานข้อมูล ซึ่งสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวจะหมายความรวมถึง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า การออกแบบทางอุตสาหกรรม สิทธิบัตร และความลับทางการค้า ซึ่งเป็นของกระทรวงฯ หรือที่กระทรวงฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว บริการของกระทรวงฯ จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือบทกฎหมายอื่นของไทยทั้งในอาญาเขตประเทศไทยและต่างประเทศ

     การทำสำเนา การแจกจ่าย การแสดงในที่สาธารณะ การนำเสนอต่อสาธารณะโดยเครือข่ายการสื่อสาร การถ่ายทอดสู่สาธารณะ การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง การประมวลผล การพัฒนาจากต้นฉบับ การขาย หรือการให้เช่าที่กระทำต่อบริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใด ลักษณะใด หรือวิธีการใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนถือเป็นการต้องห้ามและเป็นการละเมิดสิทธิของกระทรวงฯ นอกจากนี้ชื่อ รูปแบบสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการของกระทรวงฯ ถือเป็นกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงฯ ซึ่งไม่สามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

     กระทรวงฯ อาจป้องกันสิทธิในบริการของกระทรวงฯ จากการใช้งานโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิด้วยวิธีการทางเทคโนโลยี ซึ่งท่านรับรองว่าจะหลีกเลี่ยงการทำให้กระทรวงฯ ด้อยสิทธิไปจากที่กำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการหรือโดย กฎหมาย รวมทั้งหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิในบริการ ซึ่งจะส่งผลให้กระทรวงฯ มีสิทธิยุติหรือเพิกถอนสิทธิในการใช้บริการภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการได้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ท่านจะต้องยุติการใช้บริการในทันทีและปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่มีอยู่ต่อกระทรวงฯ ต่อไป


การเชื่อมโยงและข้อมูลทางการค้าของโปรแกรมคอมพิวเตอร์

     กระทรวงฯ อาจผนวกข้อมูลการโฆษณาและข้อมูลทางการค้าในการให้บริการด้วย โดยข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นของกระทรวงฯ หรือบุคคลภายนอก ถ้าข้อมูลดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก กระทรวงฯ จะไม่สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือและความถูกต้องได้ และเป็นที่เข้าใจได้ว่าการโฆษณาทางการค้าที่ให้ข้อมูลโดยกระทรวงฯ ไม่ได้เป็นการแนะนำหรือจูงใจให้จัดซื้อสินค้าหรือบริการตามที่โฆษณาไว้นั้น

     ถ้าปรากฏว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงการบริการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานซึ่งไม่ได้ดำเนินการหรือจัดการโดยกระทรวงฯ กระทรวงฯ ก็จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากการเชื่อถือหรือไว้วางใจของท่าน หรือที่เกี่ยวกับข้อมูลหรือข้อความในการบริการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานหรือข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความสมบูรณ์ ความเที่ยงตรง ความถูกต้อง หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูล นอกจากนี้กระทรวงฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินอันเกิดจากการใช้งานหรือการเชื่อถือหรือไว้วางใจของท่านในข้อมูลหรือข้อความที่ให้บริการซึ่งท่านได้เข้าไปใช้งานผ่านการเชื่อมโยงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์


การผิดเงื่อนไขการใช้บริการและการชดใช้ค่าเสียหาย

     โดยที่ข้อกำหนดนี้ไม่ทำให้กระทรวงฯ เสื่อมสิทธิอื่นใดตามกฎหมาย ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและทำให้กระทรวงฯ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และตัวแทนปราศจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ท่านละเมิดเงื่อนไขนี้หรือกระทำการใดที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้บริการ การชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย การจ่ายเงิน การสูญเสีย การสูญเสียผลประโยชน์ หรือความเสียหายอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นแก่กระทรวงฯ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และตัวแทน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ค่าใช้จ่ายในทางกฎหมายและการดำเนินคดี


ความเป็นส่วนตัว

     กระทรวงฯ ย่อมเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านในระหว่างการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยกระทรวงฯ จะมีการทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบันซึ่งท่านจะสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ https://event.moc.go.th/th/privacy ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการด้วย โดยที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะอยู่ภายใต้การทำให้เป็นปัจจุบันในแต่ละช่วงเวลา กระทรวงฯ จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะๆ


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบริการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

     กระทรวงฯ อาจแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลักษณะของการบริการ การเชื่อมต่อและการออกแบบสำหรับผู้ใช้บริการ การขยายขอบเขตและความสามารถในการใช้ประโยชน์ของข้อมูลหรือข้อความ ของบริการและรูปลักษณ์ที่เกี่ยวกับบริการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ โดยกระทรวงฯไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบก่อน ซึ่งท่านจะไม่มีสิทธิที่จะกล่าวอ้าง ฟ้องร้อง หรือเรียกร้องใดๆ จากกระทรวงฯ สำหรับการเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่ผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


การยุติการบริการ

     กระทรวงฯ อาจบอกเลิกเงื่อนไขของการบริการเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและไม่ว่าในเวลาใดตามแต่กระทรวงฯ จะเห็นสมควร


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ

     กระทรวงฯ อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเพิ่มเติม กระทรวงฯ จะแจ้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในเวอร์ชั่นใหม่และเว็บไซต์ที่ให้บริการ การใช้บริการของท่านต่อไปหลังจากเงื่อนไข การใช้บริการได้มีการปรับปรุงแก้ไขย่อมมีความหมายว่าท่านได้ยินยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ ท่านจะต้องยุติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการต่อไป


กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

     เงื่อนไขการใช้บริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการจะบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยโดยไม่อยู่ภายใต้หลักกฎหมายขัดกัน ทั้งนี้ ข้อพิพาท การฟ้องร้อง หรือการโต้เถียงที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการ ใช้บริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และบริการ จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่มีอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น


การโอนสิทธิ

     ท่านไม่สามารถโอนสิทธิเกี่ยวกับการบริการให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงฯ ก่อน แต่กระทรวงฯ อาจโอนสิทธิเกี่ยวกับการบริการให้แก่บุคคลภายนอกได้ตามที่กระทรวงฯ จะเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขว่าบุคคลภายนอกนั้นจะต้องรับไปซึ่งภาระหน้าที่ที่มีอยู่ต่อท่านตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ด้วย


ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ

     เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการ ได้แก่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา จะถือว่าเป็นการก่อตั้งข้อตกลงที่มีความสมบูรณ์ระหว่างท่านและกระทรวงฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริการของกระทรวงฯ

     ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขการใช้บริการและสาระสำคัญของเงื่อนไขการใช้บริการที่แจ้งต่อผู้ใช้บริการใช้งาน ให้นำเงื่อนไขการใช้บริการนี้มาใช้บังคับ


การติดต่อกระทรวงฯ

     ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ ท่านอาจติดต่อกับกระทรวงฯ โดยผ่านทาง webmaster@moc.go.th ซึ่งกระทรวงฯ จะพยายามอย่างที่สุดที่จะตอบสนองท่านในทันที