โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2567
*ระยะที่ 1 พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 5 วัน) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567
รูปแบบออนไซต์ ภาคกลางระหว่าง 18-21 มิถุนายน 2567 และภาคเหนือระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2567
*ระยะที่ 2 ฝึกทักษะ/ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และเตรียมความพร้อม (จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 4 วัน)
 
Type : Training
No. of Seat : 160 You
Date : 22 Apr. 2024 08:30 - 26 Apr. 2024 17:00
Registration Date : 8 Mar 2024 08:30 - 19 Apr. 2024 22:00
-
Event Information
*ระยะที่ 1 พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 5 วัน) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 รูปแบบออนไซต์ ภาคกลางระหว่าง 18-21 มิถุนายน 2567 และภาคเหนือระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2567 *ระยะที่ 2 ฝึกทักษะ/ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และเตรียมความพร้อม (จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 4 วัน)

Documents

Date & Condition
No. of booths
160 You
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
8 Mar 2024 08:30 - 19 Apr. 2024 22:00
Event Date (Start - End).
22 Apr. 2024 08:30 - 26 Apr. 2024 17:00
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event

Event location

-
Address :
Bangkok
Contact information & responsibles
Responsibles
Miss.
Phone No. : -
E-mail : saiphinc@ditp.go.th
Miss.
Phone No. : -
E-mail : kunnikat@ditp.go.th
Miss.
Phone No. : -
E-mail : thidaratsu@ditp.go.th
Mrs.
Phone No. : -
E-mail : Kittipornt@ditp.go.th
TAG