โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ประจำปี 2567
*ระยะที่ 1 พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 5 วัน) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567
รูปแบบออนไซต์ ภาคกลางระหว่าง 18-21 มิถุนายน 2567 และภาคเหนือระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2567
*ระยะที่ 2 ฝึกทักษะ/ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และเตรียมความพร้อม (จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 4 วัน)
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 160 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 22 เม.ย. 2567 เวลา 08:30 น. - 26 เม.ย. 2567 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 8 มี.ค. 2567 เวลา 08:30 น. - 19 เม.ย. 2567 เวลา 22:00 น.
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ข้อมูลรายละเอียด
*ระยะที่ 1 พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 5 วัน) รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 22 – 26 เมษายน 2567 รูปแบบออนไซต์ ภาคกลางระหว่าง 18-21 มิถุนายน 2567 และภาคเหนือระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2567 *ระยะที่ 2 ฝึกทักษะ/ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง และเตรียมความพร้อม (จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 4 วัน)

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
160 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 มี.ค. 2567 เวลา 08:30 น. - 19 เม.ย. 2567 เวลา 22:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 เม.ย. 2567 เวลา 08:30 น. - 26 เม.ย. 2567 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว สายพิณ จวนรุ่ง
โทร : -
อีเมล์ : saiphinc@ditp.go.th
นางสาว กรรณิการ์ ธีรสานต์
โทร : -
อีเมล์ : kunnikat@ditp.go.th
นางสาว ธิดารัตน์ สุทธฤทธิ์
โทร : -
อีเมล์ : thidaratsu@ditp.go.th
นาง กิตติพร ธนอนันต์
โทร : -
อีเมล์ : Kittipornt@ditp.go.th
TAG