งานสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง “รุกตลาดเอเชียใต้ ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย - ศรีลังกา”
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของความตกลงการค้าเสรี ไทย - ศรีลังกา (Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement: SLTFTA)
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 7 มี.ค. 2567 เวลา 08:30 น. - 7 มี.ค. 2567 เวลา 14:30 น.
วันที่รับสมัคร : 22 ก.พ. 2567 เวลา 08:30 น. - 6 มี.ค. 2567 เวลา 16:00 น.
โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี
ข้อมูลรายละเอียด

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่อง “รุกตลาดเอเชียใต้ ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย - ศรีลังกา” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของความตกลงการค้าเสรี ไทย - ศรีลังกา (Sri Lanka-Thailand Free Trade Agreement: SLTFTA) รวมถึงการเตรียมตัวใช้ประโยชน์จากความตกลงฯ และการปรับตัวจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อความตกลงดังกล่าว

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)
ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

 ช่วงที่ 1 ภาพรวมความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา

1.  นางอุมาพร ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

“ข้อมูลภาพรวมความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา” 

2. ผู้แทนสำนักการค้าสินค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

“ความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา ด้านการค้าสินค้า”

3. นางสาวแก้วตา พิสิษฐเกษม นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

“ความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา ด้านการบริการ”

4. นางสาวปวีณา นาแถมพลอย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

“ความตกลงการค้าเสรีไทย - ศรีลังกา ด้านการลงทุน”

ช่วงที่ 2 การเสวนา เรื่อง “รุกตลาดเอเชียใต้ ขยายการค้าการลงทุนด้วย FTA ไทย - ศรีลังกา”

1. เอกอัครราชทูตพจน์ หาญพล

2. นางสาวชวลิตา เมืองมุงคุณ จากบริษัท Exotic Consolidated Thailand Co., Ltd.

“ธุรกิจส่งออก - นำเข้าสินค้าระหว่างไทยและศรีลังกา”

3. นายอภิชัย เจียรอดิศักดิ์  ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์สปาและเวลเนสไทย

“ธุรกิจสปาในศรีลังกา (บริษัท สปาแพลน จำกัด)”

ดำเนินรายการโดย นายอภิรักษ์  หาญพิชิตวณิชย์


ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 ก.พ. 2567 เวลา 08:30 น. - 6 มี.ค. 2567 เวลา 16:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
7 มี.ค. 2567 เวลา 08:30 น. - 7 มี.ค. 2567 เวลา 14:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7398
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง
อีเมล์
nookwalee@gmail.com
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว วลีรัตน์ อักษรดี (สำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง)
โทร : 025077398
อีเมล์ : nookwalee@gmail.com
นาย นภณัฐ ตู้วิเชียร (สำนักเอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง)
โทร : 025077238
อีเมล์ : nopphanatt@dtn.go.th
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)