โครงการ “Export 5 F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ครั้งที่ 5 เสวนา Export Thai Films to the World : ธุรกิจบันเทิงไทย เติบโตในตลาดโลก
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับครอบคลุมทุกภูมิภาคให้มีศักยภาพ สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้มีแนวคิดการค้ายุคใหม่สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากล สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านสถานการณ์ของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการของไทย และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 120 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 28 พ.ค. 2567 เวลา 09:30 น. - 28 พ.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 16 ม.ค. 2567 เวลา 15:30 น. - 27 พ.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
ออนไลน์
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (New Economy Academy) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับครอบคลุมทุกภูมิภาคให้มีศักยภาพ สร้างโอกาสต่อยอดธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้มีแนวคิดการค้ายุคใหม่สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพระดับสากล สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการ “Export 5F : Thai Soft Powers to the World” (Fighting, Festival, Film, Food & Fashion) ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ เพื่อเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านสถานการณ์ของอุตสาหกรรมธุรกิจบริการของไทย และเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
120 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
16 ม.ค. 2567 เวลา 15:30 น. - 27 พ.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 พ.ค. 2567 เวลา 09:30 น. - 28 พ.ค. 2567 เวลา 16:30 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ออนไลน์
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว อุบลวรรณ บุญงามอนงค์
โทร : -
อีเมล์ : ubonwanb@ditp.go.th
นางสาว กุลธิดา ดาหลาย
โทร : -
อีเมล์ : koontidad@ditp.go.th
นางสาว สุนิตา ทองคำ
โทร : -
อีเมล์ : Sunitat@ditp.go.th
TAG