Fine Food Australia 2024
งานแสดงสินค้า Fine Food Australia เป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลีย จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะสลับกันระหว่างนครซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์น
ในครั้งนี้งานจัดที่เมืองเมลเบิรน์
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 30 ท่าน (119,000.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 2 ก.ย. 2567 เวลา 10:00 น. - 5 ก.ย. 2567 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 10 ม.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 20 ก.พ. 2567 เวลา 16:00 น.
MELBOURNE CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE MELBOURNE
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้า Fine Food Australia เป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลีย จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะสลับกันระหว่างนครซิดนีย์และเมืองเมลเบิร์น ในครั้งนี้งานจัดที่เมืองเมลเบิรน์

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
30 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
10 ม.ค. 2567 เวลา 09:00 น. - 20 ก.พ. 2567 เวลา 16:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
2 ก.ย. 2567 เวลา 10:00 น. - 5 ก.ย. 2567 เวลา 16:30 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
119,000.00 บาท
หมายเหตุ
บริษัทละ 119,000 บาท/คูหา สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน (?) 200 ล้านบาท/ปี โดยพิจารณาจากยอดมูลค่าการส่งออกย้อนหลัง 1 ปีปฏิทิน คือ มกราคม - ธันวาคม 2565),บริษัทละ 167,000 บาท/คูหา สำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (มีมูลค่าการส่งออกเกิน 200 ล้านบาท/ปี โดยพิจารณาจากยอดมูลค่าการส่งออกย้อนหลัง 1 ปีปฏิทิน คือ มกราคม - ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 09.00 น. - 26 เมษายน 2567 00.00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

MELBOURNE CONVENTION AND EXHIBITION CENTRE MELBOURNE
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว อมรรัตน์ อาจวิชัย
โทร : -
อีเมล์ : amornrata@ditp.go.th
นางสาว อัญชลี ศรีหมื่นไวย
โทร : -
อีเมล์ : anchaleesri@ditp.go.th