กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก : T Mark Clinic 1 ประจำปี 2567
กิจกรรม "T Mark Clinic" แนะนำตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนำไปใช้เป็นเครื่องมือการทำตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมพบผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่มาให้คำปรึกษาเชิงลึกตัวต่อตัว โดยมีหัวข้อให้คำปรึกษาถึง 9 คลินิก ดังนี้
1. คลินิก T Mark
2. คลินิก การเป็นสมาชิกกรมฯ (DITP 1169)
3. คลินิก สินเชื่อเพื่อการลงทุน/สินเชื่อเพื่อขยายการผลิต (EXIM Bank)
4. คลินิก มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 -2563) (Fair Labour)
5. คลินิก สิทธิมนุษชนและสิทธิเสรีภาพ (Rights and Liberties Protection Department)
6. คลินิก การดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW)
7. คลินิก มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)
8. คลินิก การดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE)
9. คลินิก การจัดการปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร (Carbon Footprint)
 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 70 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 13 ธ.ค. 2566 เวลา 17:56 น.
วันที่รับสมัคร : 23 พ.ย. 2566 เวลา 08:30 น. - 6 ธ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
The Quarter Hotel Ladprao
ข้อมูลรายละเอียด
กิจกรรม "T Mark Clinic" แนะนำตราสัญลักษณ์ T Mark เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนำไปใช้เป็นเครื่องมือการทำตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมพบผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่มาให้คำปรึกษาเชิงลึกตัวต่อตัว โดยมีหัวข้อให้คำปรึกษาถึง 9 คลินิก ดังนี้ 1. คลินิก T Mark 2. คลินิก การเป็นสมาชิกกรมฯ (DITP 1169) 3. คลินิก สินเชื่อเพื่อการลงทุน/สินเชื่อเพื่อขยายการผลิต (EXIM Bank) 4. คลินิก มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 -2563) (Fair Labour) 5. คลินิก สิทธิมนุษชนและสิทธิเสรีภาพ (Rights and Liberties Protection Department) 6. คลินิก การดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW) 7. คลินิก มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) 8. คลินิก การดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy : CE) 9. คลินิก การจัดการปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร (Carbon Footprint)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
70 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 พ.ย. 2566 เวลา 08:30 น. - 6 ธ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 ธ.ค. 2566 เวลา 09:00 น. - 13 ธ.ค. 2566 เวลา 17:56 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

The Quarter Hotel Ladprao
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ศัศภัสช์ ชื่นฤาดี
โทร : -
อีเมล์ : satsaphatc@ditp.go.th
TAG