โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรมข้าวในงาน Thailand Rice Fest 2023
ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากล จึงเห็นควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรมจากข้าวภายในงาน Thailand Rice Fest 2023 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ และเพิ่มโอกาสทางการค้า และเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ อีกทั้งเพื่อขยายผลความสำเร็จจากโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นผู้ประกอบการสินค้าข้าว และนวัตกรรมข้าว ที่เคยเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) ผู้ประกอบการกลุ่ม BCG Heroes กลุ่ม Essence กลุ่ม Next Gen และผู้ประกอบการ
ที่ได้รับรางวัล AgriPlus Award
2. เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
3. เป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้าและช่องทางในการจำหน่ายแล้ว

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ
1. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อมูลเนื้อหาในใบสมัครครบถ้วนเป็นลำดับแรก
2. หากมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวนเกินกว่าพื้นที่ที่สามารถจัดสรรได้ จะพิจารณาจากลำดับก่อน – หลัง ของการสมัคร

 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 10 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 14 ธ.ค. 2566 เวลา 10:00 น. - 17 ธ.ค. 2566 เวลา 20:00 น.
วันที่รับสมัคร : 22 พ.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 30 พ.ย. 2566 เวลา 17:50 น.
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ข้อมูลรายละเอียด
ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่สากล จึงเห็นควรส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้านวัตกรรมจากข้าวภายในงาน Thailand Rice Fest 2023 เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ และเพิ่มโอกาสทางการค้า และเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ อีกทั้งเพื่อขยายผลความสำเร็จจากโครงการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่ม คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 1. เป็นผู้ประกอบการสินค้าข้าว และนวัตกรรมข้าว ที่เคยเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย (IDEA LAB) ผู้ประกอบการกลุ่ม BCG Heroes กลุ่ม Essence กลุ่ม Next Gen และผู้ประกอบการ ที่ได้รับรางวัล AgriPlus Award 2. เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว 3. เป็นผู้ประกอบการที่มีสินค้าและช่องทางในการจำหน่ายแล้ว หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 1. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อมูลเนื้อหาในใบสมัครครบถ้วนเป็นลำดับแรก 2. หากมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวนเกินกว่าพื้นที่ที่สามารถจัดสรรได้ จะพิจารณาจากลำดับก่อน – หลัง ของการสมัคร

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
10 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
22 พ.ย. 2566 เวลา 00:00 น. - 30 พ.ย. 2566 เวลา 17:50 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 ธ.ค. 2566 เวลา 10:00 น. - 17 ธ.ค. 2566 เวลา 20:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ที่อยู่ :
กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ณพวรรณ สุทธาวาศ
โทร : -
อีเมล์ : noppawans@ditp.go.th
นางสาว ปาริฉัตร รัตนเพียร
โทร : -
อีเมล์ : parichatr@ditp.go.th
TAG