โครงการส่งเสริมสินค้านวัตกรรม BCG ในงานแสดงสินค้า Seoul Living Design Fair 2024 สาธารณรัฐเกาหลี
จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Thailand Pavilion โดยนำเสนอจุดเด่นของสินค้านวัตกรรม BCG ในกลุ่มสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว โดยสินค้าที่นำเสนอเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมหรือเป็นสินค้าที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ BCG และมีพื้นที่สำหรับเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
2. เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมด้านการออกแบบและนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น โครงการ BCG HEROES/ DEWA & DEWI อย่างใดอย่างหนึ่ง **กรณีที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของกรมต้องเคยได้รับการพัฒนาสินค้า หรือการพัฒนานวัตกรรมจากนักออกแบบ/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ (โดยแนบหลักฐานเพิ่มเติม)
3. สามารถเจรจาธุรกิจและรับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อได้ในกรณีมีคำสั่งซื้อ รวมทั้งสามารถผลิตตามคำสั่งซื้อได้ โดยยืนยันรับรองตนเองในใบสมัคร
4. ผู้สมัครจะต้องมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
4.1 เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม BCG หรือเป็นสินค้าที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ BCG (ผู้สมัครจะต้องอธิบายข้อมูลเชิงประจักษ์)
4.2 เป็นสินค้าในกลุ่มที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดงาน Seoul Living Design Fair 2024
ด้านไลฟ์สไตล์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว
4.3 เป็นสินค้าที่สามารถรองรับผลิตกรณีที่มีการสั่งซื้อ
5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1- 4 และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก กรมจะพิจารณาคัดเลือกสินค้าเข้าร่วมกิจกรรมจาก
(1) คุณสมบัติผู้สมัคร และคุณสมบัติของสินค้าครบถ้วน
(2) ความครบถ้วนของเนื้อหาใบสมัคร (โดยเฉพาะรายละเอียดสินค้าที่สมัครเข้าร่วม)
(3) หากมีผู้สมัครเกินกว่าพื้นที่จัดแสดง/จำนวนที่กำหนด คณะกรรมการจะพิจารณาตามหมวดสินค้าที่ตรงตามแนวคิดการจัดงานเป็นหลัก โดยเน้นประเภทสินค้านวัตกรรม BCG ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานและพิจารณาจากลำดับการสมัคร ก่อน - หลัง

 
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 15 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 28 ก.พ. 2567 เวลา 10:30 น. - 3 มี.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
วันที่รับสมัคร : 24 พ.ย. 2566 เวลา 10:00 น. - 8 ธ.ค. 2566 เวลา 08:00 น.
ศูนย์การค้าโคเอ็กซ์
ข้อมูลรายละเอียด
จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Thailand Pavilion โดยนำเสนอจุดเด่นของสินค้านวัตกรรม BCG ในกลุ่มสินค้า เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว โดยสินค้าที่นำเสนอเป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมหรือเป็นสินค้าที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ BCG และมีพื้นที่สำหรับเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการ คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ณ วันที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2. เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมด้านการออกแบบและนวัตกรรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น โครงการ BCG HEROES/ DEWA & DEWI อย่างใดอย่างหนึ่ง **กรณีที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวของกรมต้องเคยได้รับการพัฒนาสินค้า หรือการพัฒนานวัตกรรมจากนักออกแบบ/หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ (โดยแนบหลักฐานเพิ่มเติม) 3. สามารถเจรจาธุรกิจและรับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อได้ในกรณีมีคำสั่งซื้อ รวมทั้งสามารถผลิตตามคำสั่งซื้อได้ โดยยืนยันรับรองตนเองในใบสมัคร 4. ผู้สมัครจะต้องมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการได้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 4.1 เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรม BCG หรือเป็นสินค้าที่มีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ BCG (ผู้สมัครจะต้องอธิบายข้อมูลเชิงประจักษ์) 4.2 เป็นสินค้าในกลุ่มที่สอดคล้องกับแนวทางการจัดงาน Seoul Living Design Fair 2024 ด้านไลฟ์สไตล์ ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว 4.3 เป็นสินค้าที่สามารถรองรับผลิตกรณีที่มีการสั่งซื้อ 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1- 4 และยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หลักเกณฑ์การคัดเลือก กรมจะพิจารณาคัดเลือกสินค้าเข้าร่วมกิจกรรมจาก (1) คุณสมบัติผู้สมัคร และคุณสมบัติของสินค้าครบถ้วน (2) ความครบถ้วนของเนื้อหาใบสมัคร (โดยเฉพาะรายละเอียดสินค้าที่สมัครเข้าร่วม) (3) หากมีผู้สมัครเกินกว่าพื้นที่จัดแสดง/จำนวนที่กำหนด คณะกรรมการจะพิจารณาตามหมวดสินค้าที่ตรงตามแนวคิดการจัดงานเป็นหลัก โดยเน้นประเภทสินค้านวัตกรรม BCG ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในบ้าน ของตกแต่งภายใน และเครื่องครัว ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานและพิจารณาจากลำดับการสมัคร ก่อน - หลัง

ไฟล์เอกสารของกิจกรรม

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
15 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
24 พ.ย. 2566 เวลา 10:00 น. - 8 ธ.ค. 2566 เวลา 08:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 ก.พ. 2567 เวลา 10:30 น. - 3 มี.ค. 2567 เวลา 18:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ศูนย์การค้าโคเอ็กซ์
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว นภาพร ขำสา
โทร : -
อีเมล์ : Napaponk@ditp.go.th
TAG