สัมมนาออนไลน์เรื่อง “TFRS ที่ปรับปรุง 2566 และการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร”
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง “TFRS ที่ปรับปรุง 2566 และการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร”
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 490 ท่าน (500.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 28 พ.ย. 2566 เวลา 07:00 น. - 28 พ.ย. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 2 พ.ย. 2566 เวลา 07:00 น. - 28 พ.ย. 2566 เวลา 08:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง “TFRS ที่ปรับปรุง 2566 และการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร”

การสัมมนา เรื่อง “TFRSที่ปรับปรุง 2566 และการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร”
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงภายใต้สภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในโลกธุรกิจ ส่งผลให้มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)
ให้ทันสมัย การทำความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างมูลค่าของกิจการได้เป็นอย่างดี
ไม่เพียงแต่พัฒนาการในแง่บวก ช่วงที่ผ่านมายังมีเหตุการณ์ฉ้อฉลในตลาดทุนและภายในองค์กรที่ส่งผลเสียหาย
ในวงกว้าง การสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นแนวทางการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร อันจะช่วยลด
ความสูญเสียได้ในระยะยาว

วัน/สถานที่ที่สัมมนา
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจ  (ในส่วนภูมิภาค)

การสัมมนาดังกล่าวสามารถนับชั่วโมง CPD ได้
ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD ด้านบัญชี 7 ชั่วโม

การเปิดรับสมัคร
     สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 28 พฤศจิกายน 2566 (8.00 น.)
ช่องทางการชำระเงิน
ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 500 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 385-1-01771-4 ชื่อบัญชี สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แนบในระหว่างการสมัคร) ทั้งนี้ หากมีค่าธรรมเนียมในการโอน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนดังกล่าว
ช่องทางการสมัคร
ผ่านระบบ MOC event กระทรวงพาณิชย์ https://event.moc.go.th/th

กำหนดการ

เรื่อง “TFRS ที่ปรับปรุง 2566 และการบริหารความเสี่ยงการฉ้อฉลภายในองค์กร”

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

07.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
Ph.D. (Accounting), CPA, DipTFR, PAC.

08.30 – 10.15 น.

  • TFRS updates 2566

-TAS 1 การจัดประเภทหนี้สินทางการเงินที่มีข้อกำหนด(the classification of debt with covenants)

-TAS 12 –ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับธุรกรรมที่สินทรัพย์และหนี้สินเกิดจากธุรกรรมเดียวกัน (deferred tax related to assets and liabilities arising from  a single transaction)

-TAS 12 การปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศ - ภาษีเงินได้หลักที่สอง (Pillar Two)

-TAS 7 และ TFRS 7 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Supplier finance arrangements

-TFRS 16 –สัญญาขายแล้วเช่ากลับ (Leases on sale and leaseback)  -TFRS for NPAEs

10.15 – 12.15 น.

  • ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับความยั่งยืน

- IFRS S1 -IFRS S2

13.15 – 14.45 น.

  • การบริหารความเสี่ยงทุจริต (Fraud Risk Management)

- รูปแบบของการฉ้อฉลขององค์กรธุรกิจ

- การตกแต่งงบการเงิน (Fraudulent financial statements schemes)              

-การฉ้อโกงสินทรัพย์ขององค์กร (Asset misappropriation)- การคอรัปชั่น (Corruption)

- พฤติกรรมฉ้อฉล - สามเหลี่ยมทุจริต (The Fraud Triangle)

- แรงจูงใจ (Motivation) -โอกาส (Opportunity)

- การหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำ (Rationalisation)

15.00 – 17.00 น.

  • แนวทางการบริหารความเสี่ยง

- ยอมรับ - ลดความเสี่ยง - หลีกเลี่ยง - โอน

  • การควบคุมความเสี่ยง

- การตรวจสอบพนักงาน (Staff vetting) - การหมุนเวียนงานและวันหยุดภาคบังคับ (Job rotation and mandatory vacations) - คำแถลงนโยบายต่อต้านการฉ้อโกง (Anti-fraud policy statement) - โปรแกรมสนับสนุนพนักงาน (Employee support programmes)

- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการฉ้อโกง(Fraud awareness training programmes)     

-การสอบทานการควบคุมภายในโดยฝ่ายบริหาร (Management review of internal controls)

  • การตรวจจับการฉ้อฉล

- การตรวจสอบที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า (Surprise audits)

- สายด่วนแจ้งเบาะแส (Whistle-blowing hotlines)   

- การทำเหมืองข้อมูลและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล (Data mining and data analysis techniques)

หมายเหตุ : ช่วงเวลาพักระหว่างเวลา 10.00 - 10.15 น. / 12.15 - 13.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา
1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้
2. สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมหลังจากที่ท่านได้สมัครและชำระเงินแล้วในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมสัมมนาแทนได้
3. การรับสมัคร
3.1 ขอให้ผู้สมัครลงทะเบียนผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ (https://event.moc.go.th/th) ผู้สมัครต้องนำส่งหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดย Upload เข้าระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
(1) ภาพถ่ายหน้าตรง พร้อมถือบัตรประชาชนของผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้าเพื่อแสดงตัวตน

(2) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม หรือสลิปการโอนเงิน
3.2 หลังจากลงทะเบียนผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์แล้ว ผู้สมัครจะได้รับ Link (Zoom Meetings) การเข้าร่วมสัมมนา ผ่านทาง e-mail ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ก่อนวันเริ่มสัมมนา
4. การเข้าสัมมนา
4.1 สามารถเข้าสัมมนา ตั้งแต่เวลา 7.00 – 8.30 น. ผ่าน Link (Zoom Meetings) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าร่วมสัมมนา หากลงทะเบียนหลังเวลา 8.30 น. จะไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้
4.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องตั้งชื่อ (Username) ด้วยรายชื่อ/นามสกุลตามที่สมัครใน MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรายงานตัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติการเข้าร่วมสัมมนาเป็นรายบุคคล
4.3 ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดหน้าจอผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เพื่อแสดงตนตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมสัมมนาและป้องกันการสวมสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา
4.4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องปิดไมโครโฟนระหว่างการสัมมนา หากมีประเด็นคำถามหรือขอสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางช่อง Chat เท่านั้น ทั้งนี้ ทางสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะรวบรวมประเด็นคำถามและคำตอบใส่ไว้ใน MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์
4.5 หากการเชื่อมต่อสัญญาณของผู้เข้าสัมมนาท่านใด หลุดออกจากการสัมมนาเป็นระยะเวลาเกิน 15 นาทีขึ้นไป สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการหักจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมสัมมนาของผู้เข้าสัมมนาท่านนั้นออก 30 นาที และหากไม่อยู่หน้าจอเกิน 30 นาทีขึ้นไปจะหักจำนวนชั่วโมงออกตามเวลาจริงที่ไม่อยู่หน้าจอ (เช่น หายจากหน้าจอ 45 นาที จะหักชั่วโมงออกเป็น 1 ชั่วโมง และถ้าหายไป 1 ชั่วโมง 15 นาที จะหักชั่วโมงออกเป็น 1 ชั่วโมง 30 นาที)
4.6 การสัมมนาในหลักสูตรดังกล่าวอาจมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมสังเกตการณ์
5. การออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรองสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ให้ผู้เข้าสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา 7 วันทำการ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ Download ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรองผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
หากผู้สมัครต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาระบุ ชื่อหน่วยงานในขั้นตอนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

* ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้าสัมมนาท่านใดนำส่งหลักฐานฯ ตามเงื่อนไขข้อ 3.1 (1) (2) หรือปฏิบัติตามข้อ 4 ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ให้แก่ ผู้เข้าสัมมนาท่านนั้น
6. การคืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา
6.1 ในกรณีที่จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ต่ำกว่า 40 คน สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ และยินดีคืนเงินให้กับผู้สมัครที่ลงทะเบียนผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 20 วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศยกเลิกการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์
6.2 การคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในกรณีเป็นบัญชีธนาคารที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืนจากค่าธรรมเนียมในการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา

 


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
490 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
2 พ.ย. 2566 เวลา 07:00 น. - 28 พ.ย. 2566 เวลา 08:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 พ.ย. 2566 เวลา 07:00 น. - 28 พ.ย. 2566 เวลา 16:30 น.

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
500.00 บาท
ช่องทางการชำระเงิน
1. สาขากระทรวงพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 385-1-01771-4 ชื่อบัญชี สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินหลังจากสมัครภายใน 1 วัน หลังจากสมัคร

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025076599, 025076598
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
อีเมล์
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คุณ ชุติมาศ มนูรัตนปกรณ์ (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
โทร : 025076599
อีเมล์ :
คุณ ศิริพร ปานศิลา (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
โทร : 025076598
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)