สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
สัมมนาออนไลน์ เรื่อง เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 490 ท่าน (500.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 16 พ.ย. 2566 เวลา 07:00 น. - 16 พ.ย. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 19 ต.ค. 2566 เวลา 07:00 น. - 16 พ.ย. 2566 เวลา 08:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

การสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเรื่องกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ม.77/2) ความรับผิดในการเสียภาษี ฐานภาษี อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคำนวณภาษี การยื่นแบบและการชำระภาษี เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม และบทลงโทษ ให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

วัน/สถานที่ที่สัมมนา
ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี และผู้ที่สนใจ  (ในส่วนภูมิภาค)
การสัมมนาดังกล่าวสามารถนับชั่วโมง CPD ได้
ผู้ทำบัญชี / ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD เป็นวิชาอื่นๆ : 7 ชั่วโมง

การเปิดรับสมัคร
    สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2566 (8.00 น.)
ช่องทางการชำระเงิน
ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 500 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 385-1-01771-4 ชื่อบัญชี สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้แนบในระหว่างการสมัคร) ทั้งนี้ หากมีค่าธรรมเนียมในการโอน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนดังกล่าว

ช่องทางการสมัคร
ผ่านระบบ MOC event กระทรวงพาณิชย์ https://event.moc.go.th/th

กำหนดการ

เรื่อง เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

07.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

08.30 – 12.15 น.

  • เจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

- กิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ม.77/2)

  • ขายสินค้าในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการ

(ม.77/1 (5) (8) (9))

  • ให้บริการในราชอาณาจักรโดยผู้ประกอบการ

(ม.77/1 (10) ม.77/2)

  • นำเข้าสินค้าโดยผู้นาเข้า (ม.77/1 (11) (12))

- ความรับผิดในการเสียภาษี (ม.78 ม.78/1 ม.78/2 ม.78/3)

- ฐานภาษี (ม.79 ม.79/1 ม.79/2 ม.79/3 ม.79/4

ม.79/5 ม.79/6 ม.79/7)

13.15 – 17.00 น.

Ÿเจาะลึกภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อป้องกันเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม (ต่อ)

-อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ม.80 ม.80/1 ม.80/2)

- การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ม.81 ม.81/1 ม.81/2 ม.81/3)

  • การขายสินค้าที่มิใช่การส่งออก (ม.81 (1))
  • การให้บริการบางกรณี (ม.81 (1))
  • การนาเข้าสินค้าบางกรณี (ม.81 (2))

- ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและการคานวณภาษี

- การยื่นแบบและการชาระภาษี

- เครดิตภาษีและการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

- เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม

- บทกาหนดโทษ

หมายเหตุ : ช่วงเวลาพักระหว่างเวลา 10.00 - 10.15 น. / 12.15 - 13.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา

1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ได้
2. สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมหลังจากที่ท่านได้สมัครและชำระเงินแล้วในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมสัมมนาแทนได้
3. การรับสมัคร
3.1 ขอให้ผู้สมัครลงทะเบียนผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ (https://event.moc.go.th/th) ผู้สมัครต้องนำส่งหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดย Upload เข้าระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
(1) ภาพถ่ายหน้าตรง พร้อมถือบัตรประชาชนของผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้าเพื่อแสดงตัวตน
??

(2) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม หรือสลิปการโอนเงิน
3.2 หลังจากลงทะเบียนผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์แล้ว ผู้สมัครจะได้รับ Link (Zoom Meetings) การเข้าร่วมสัมมนา ผ่านทาง e-mail ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ก่อนวันเริ่มสัมมนา
4. การเข้าสัมมนา
4.1 สามารถเข้าสัมมนา ตั้งแต่เวลา 7.00 – 8.30 น. ผ่าน Link (Zoom Meetings) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าร่วมสัมมนา หากลงทะเบียนหลังเวลา 8.30 น. จะไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้
4.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องตั้งชื่อ (Username) ด้วยรายชื่อ/นามสกุลตามที่สมัครใน MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อรายงานตัว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติการเข้าร่วมสัมมนาเป็นรายบุคคล
4.3 ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดหน้าจอผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เพื่อแสดงตนตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมสัมมนาและป้องกันการสวมสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา
4.4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องปิดไมโครโฟนระหว่างการสัมมนา หากมีประเด็นคำถามหรือขอสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางช่อง Chat เท่านั้น ทั้งนี้ ทางสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะรวบรวมประเด็นคำถามและคำตอบใส่ไว้ใน MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์
4.5 หากการเชื่อมต่อสัญญาณของผู้เข้าสัมมนาท่านใด หลุดออกจากการสัมมนาเป็นระยะเวลาเกิน 15 นาทีขึ้นไป สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการหักจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมสัมมนา ของผู้เข้าสัมมนาท่านนั้นออก 30 นาที และหากไม่อยู่หน้าจอเกิน 30 นาทีขึ้นไปจะหักจำนวนชั่วโมงออกตามเวลาจริงที่ไม่อยู่หน้าจอ (เช่น หายจากหน้าจอ 45 นาที จะหักชั่วโมงออกเป็น 1 ชั่วโมง และถ้าหายไป 1 ชั่วโมง 15 นาที จะหักชั่วโมงออกเป็น 1 ชั่วโมง 30 นาที)
4.6 การสัมมนาในหลักสูตรดังกล่าวอาจมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมสังเกตการณ์
5. การออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรองสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ให้ผู้เข้าสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา 7 วันทำการ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ Download ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรองผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
หากผู้สมัครต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท กรุณาระบุ ชื่อหน่วยงานในขั้นตอนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

* ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้าสัมมนาท่านใดนำส่งหลักฐานฯ ตามเงื่อนไขข้อ 3.1 (1) (2) หรือปฏิบัติตามข้อ 4 ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ให้แก่ ผู้เข้าสัมมนาท่านนั้น
6. การคืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา
6.1 ในกรณีที่จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ต่ำกว่า 40 คน สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ และยินดีคืนเงินให้กับผู้สมัครที่ลงทะเบียนผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 20 วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศยกเลิกการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์
6.2 การคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในกรณีเป็นบัญชีธนาคารที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืนจากค่าธรรมเนียมในการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา

 


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
490 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
19 ต.ค. 2566 เวลา 07:00 น. - 16 พ.ย. 2566 เวลา 08:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
16 พ.ย. 2566 เวลา 07:00 น. - 16 พ.ย. 2566 เวลา 16:30 น.

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
500.00 บาท
ช่องทางการชำระเงิน
1. สาขากระทรวงพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 385-1-01771-4 ชื่อบัญชี สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินหลังจากสมัครภายใน 1 วัน หลังจากสมัคร

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025076599, 025076598
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
อีเมล์
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คุณ ชุติมาศ มนูรัตนปกรณ์ (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
โทร : 025076599
อีเมล์ :
คุณ ศิริพร ปานศิลา (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
โทร : 025076598
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)