อัพเกรดอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
สัมมนาอัพเกรดอาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ เสริมสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านการค้าผลลัพธ์การเจรจายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement : AANZFTA) และร่วมแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองจากทุกภาคส่วนต่อการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ในด้านการค้าสู่อนาคต นำไปสู่จัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อไป
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 180 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 14 ก.ย. 2566 เวลา 08:30 น. - 14 ก.ย. 2566 เวลา 14:00 น.
วันที่รับสมัคร : 10 ส.ค. 2566 เวลา 08:30 น. - 13 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 น.
โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลรายละเอียด

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
180 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
10 ส.ค. 2566 เวลา 08:30 น. - 13 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 ก.ย. 2566 เวลา 08:30 น. - 14 ก.ย. 2566 เวลา 14:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพ
ที่อยู่ :
คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077817,0897934903
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
พัฒนาความพร้อมทางการค้า
อีเมล์
pklucky2020@gmail.com
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง ปานรดา คุวานนท์ (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
โทร : 0897934903
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)