การสัมมนา/ศึกษาดูงานโครงการ "การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ณ จังหวัดปัตตานี
การสัมมนา/ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดการค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และกฎระเบียบทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสมาชิก MOC Biz Club ในจังหวัดปัตตานีในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี พร้อมกับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดพัฒนาสินค้าในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดโลก และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออก สร้างแต้มต่อทางการค้า และขยายการส่งออกไปตลาดอาเซียน
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 100 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:30 น. - 1 มิ.ย. 2566 เวลา 16:10 น.
วันที่รับสมัคร : 18 พ.ค. 2566 เวลา 08:30 น. - 31 พ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
โรงแรมซี.เอส ปัตตานี
ข้อมูลรายละเอียด

การสัมมนา/ศึกษาดูงานโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดการค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และกฎระเบียบทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสมาชิก MOC Biz Club ในจังหวัดปัตตานีในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี พร้อมกับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดพัฒนาสินค้าในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดโลก และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออก สร้างแต้มต่อทางการค้า และขยายการส่งออกไปตลาดอาเซียน

ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

สัมมนาเรื่อง “ชี้ช่องใช้ประโยชน์ FTA ขยายการส่งออกสินค้าของดีปัตตานีไปตลาดอาเซียน”

โดย  1. นางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

       2. นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

       3. นายวรวรรณ วรรณวิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

       4. ผู้แทน ศอ.บต.


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
100 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 พ.ค. 2566 เวลา 08:30 น. - 31 พ.ค. 2566 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 มิ.ย. 2566 เวลา 08:30 น. - 1 มิ.ย. 2566 เวลา 16:10 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมซี.เอส ปัตตานี
ที่อยู่ :
รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077222
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
อีเมล์
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ธนพร คุ้มคลองโยง (นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ)
โทร : 025077222
อีเมล์ :
นาย เอกราช สิงหศิริ (นักวิชาการพาณิชย์)
โทร : 025077863
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)