สัมมนาเรื่อง “Update กฎหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง”
เรื่อง “Update กฎหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง”
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 490 ท่าน (500.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 28 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น. - 28 มี.ค. 2566 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 17 มี.ค. 2566 เวลา 09:30 น. - 28 มี.ค. 2566 เวลา 08:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
การสัมมนาในรูปแบบออนไลน์
เรื่อง “Update กฎหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง”

           สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาเรื่อง “Update กฎหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง” ผ่านระบบ Zoom Meetings มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ และภาษีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทำให้การจัดทำบัญชี
มีประสิทธิภาพและช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การสัมมนาดังกล่าวสามารถนับชั่วโมง CPD ได้
ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมง CPD ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี
วัน/สถานที่สัมมนา
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี (ในส่วนภูมิภาค)
ช่องทางการสมัคร
ผ่านระบบ MOC event กระทรวงพาณิชย์ https://event.moc.go.th/th
ช่องทางการชำระเงิน
ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 500 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงพาณิชย์
บัญชีเลขที่ 385-1-01771-4 ชื่อบัญชี สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  (เก็บหลักฐาน
การชำระเงินไว้แนบในระหว่างการสมัคร) ในกรณี หากมีค่าธรรมเนียมในการโอน ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนดังกล่าว

การเปิดรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการได้ที่
คุณชุติมาศ มนูรัตนปกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 6599
คุณศิริพร  ปานศิลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 6598

กำหนดการสัมมนา
เรื่อง “Update กฎหมายใหม่และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง”
ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
ผ่านระบบ Zoom Meetings

เวลา

เนื้อหา

วิทยากร

08.00 – 08.30 น.

08.30 – 12.15 น.

 

 

 

 

13.15 – 17.00 น.

ลงทะเบียน

  • อัพเดทประเด็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

       - ประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับการยื่นภาษีประจำปี 

       - ค่าลดหย่อนและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

  • อัพเดทประเด็นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

       - ประเด็นภาษีที่สรรพากรมักตรวจสอบ 

       - ประเด็นกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  

  • อัพเดทประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ 

      - การตรวจสอบข้อมูลของสรรพากร 

      - ประเด็นเรื่องการรับรู้รายได้และรายจ่ายทางภาษี 

  • อัพเดทประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

      - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

      - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

      - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

  นายถนอม  เกตุเอม

ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เจ้าของเพจ TAX Bugnoms

หมายเหตุ : ช่วงเวลาพักระหว่างเวลา 10.00 - 10.15 น. / 12.15 - 13.15 น. และ 14.45 - 15.00 น.

เงื่อนไขการเข้าร่วมสัมมนา
1. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้
2. สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมหลังจากที่ท่านได้สมัครและชำระเงินแล้วในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมสัมมนาแทนได้
3. การรับสมัคร
3.1 ขอให้ผู้สมัครลงทะเบียนผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ (https://event.moc.go.th/th)
ผู้สมัครต้องนำส่งหลักฐานประกอบการลงทะเบียน โดย Upload เข้าระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ ดังนี้
(1) ภาพถ่ายหน้าตรง พร้อมถือบัตรประชาชนของผู้สมัคร ซึ่งผู้สมัครยินยอมให้บันทึกรูปบัตรประชาชนและใบหน้า
เพื่อแสดงตัวตน

(2) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม หรือสลิปการโอนเงิน
3.2 หลังจากลงทะเบียนผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์แล้ว ผู้สมัครจะได้รับ Link (Zoom Meetings) การเข้าร่วมสัมมนาผ่านทาง e-mail ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ภายใน 1 วันหลังจากการรับสมัคร
4. การเข้าสัมมนา
4.1 สามารถเข้าสัมมนา ตั้งแต่เวลา 7.00 – 8.30 น. ผ่าน Link (Zoom Meetings) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และทดสอบการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าร่วมสัมมนา หากลงทะเบียนหลังเวลา 8.30 น. จะไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้   4.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องตั้งชื่อ (Username) ด้วยรายชื่อ/นามสกุลตามที่สมัครใน MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้าร่วมสัมมนา
4.3 ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดหน้าจอผ่านอุปกรณ์ที่มีกล้องเท่านั้น เพื่อแสดงตนตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมสัมมนาและป้องกันการสวมสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา
4.4 ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องปิดไมโครโฟนระหว่างการสัมมนา หากมีประเด็นคำถามหรือขอสงสัยสามารถสอบถามผ่านทางช่อง Chat เท่านั้น ทั้งนี้ ทางสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะรวบรวมประเด็นคำถามและคำตอบใส่ไว้ใน MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์
4.5 หากการเชื่อมต่อสัญญาณของผู้เข้าสัมมนาท่านใด หลุดออกจากการสัมมนาเป็นระยะเวลาเกิน 15 นาทีขึ้นไป สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการหักจำนวนชั่วโมงการเข้าร่วมสัมมนาของผู้เข้าสัมมนาท่านนั้นออก 30 นาที และหากไม่อยู่หน้าจอเกิน 30 นาทีขึ้นไปจะหักจำนวนชั่วโมงออกตามเวลาจริงที่ไม่อยู่หน้าจอ (เช่น หายจากหน้าจอ 45 นาที จะหักชั่วโมงออกเป็น 1 ชั่วโมง และถ้าหายไป 1 ชั่วโมง 15 นาที จะหักชั่วโมงออกเป็น 1 ชั่วโมง 30 นาที)
4.6 การสัมมนาในหลักสูตรดังกล่าวอาจมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน และ/หรือสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมสังเกตการณ์?
5. การออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรองสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ให้ผู้เข้าสัมมนาหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา 5 วันทำการ และจะออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ในนามของผู้เข้าสัมมนาเท่านั้น โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถ Download ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้าสัมมนาท่านใดนำส่งหลักฐานฯ ตามเงื่อนไขข้อ 3.1 (1) (2) หรือปฏิบัติตามข้อ 4 ไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ขอสงวนสิทธิในการไม่ออกใบเสร็จรับเงิน และหนังสือรับรอง ให้แก่ผู้เข้าสัมมนาท่านนั้น
6. การคืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา
6.1 ในกรณีที่จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ต่ำกว่า 40 คน สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ และยินดีคืนเงินให้กับผู้สมัครที่ลงทะเบียนผ่านระบบ MOC EVENT กระทรวงพาณิชย์และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ภายใน 20 วันทำการนับตั้งแต่วันประกาศยกเลิกการจัดสัมมนาในรูปแบบออนไลน์
6.2 การคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมสัมมนา ในกรณีเป็นบัญชีธนาคารที่อยู่นอกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี) สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการหักค่าธรรมเนียมในการโอนคืนจากค่าธรรมเนียมในการรับสมัครเข้าร่วมสัมมนา


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
490 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 มี.ค. 2566 เวลา 09:30 น. - 28 มี.ค. 2566 เวลา 08:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น. - 28 มี.ค. 2566 เวลา 17:00 น.

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
500.00 บาท
ช่องทางการชำระเงิน
1. สาขากระทรวงพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 385-1-01771-4 ชื่อบัญชี สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินหลังจากสมัครภายใน 1 วัน หลังจากสมัคร

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025076599, 025076598
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
อีเมล์
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
คุณ ชุติมาศ มนูรัตนปกรณ์ (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
โทร : 025076599
อีเมล์ :
คุณ ศิริพร ปานศิลา (เจ้าหน้าที่ประสานงาน)
โทร : 025076598
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)