สัมมนาออนไลน์ (Webinar) "โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี"
ท่านใดที่สนใจหรืออยู่ในแวดวงธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ เชิญทางนี้ครับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาออนไลน์ (webinar) "โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)" ในวันศุกร์ที่30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 30 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 28 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น. - 29 ก.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

ท่านจะได้รับฟังและมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

- ตลาดศักยภาพของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ มาตรการทางการค้า และกฎระเบียบของการค้ายุคใหม่ และ

- ศักยภาพผู้ประกอบการไม้ตัดดอกของไทยในตลาดต่างประเทศ

กับผู้คร่ำวอดในวงการไม้ดอกไม้ประดับอย่าง

- คุณป่าน ปานขาว ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

- ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ที่ปรึกษาบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

- คุณภูเบศร์ เจษฎ์เมธี รองประธานสภาดอกไม้โลก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (World Flower Council - WFC) และที่ปรึกษาด้านการจัดดอกไม้นานาชาติ

- คุณพรรณวิภา ศุภธนพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษััท อารดาดีไซส์ จำกัด

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_856uX4n3R7OTYE96YINeBA

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด (Live)
ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

การสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

“โอกาสธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไทยในตลาดโลก ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)”

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

เวลา 08.30 น.

เปิดระบบออนไลน์ให้เข้ารอใน waiting room

เวลา 09.00 – 09.10 น.

 

กล่าวต้อนรับ แจ้งกำหนดการของกิจกรรม

ผู้ดำเนินรายการ: นายวีรจักร เจริญลี่นาวา ที่ปรึกษาบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

เวลา 09.10 – 09.20 น.

 

กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย ผู้แทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เวลา 09.20 – 09.30 น.

 

กล่าวเปิดงาน

โดย อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เวลา 09.30 – 10.30 น.

 

Session 1 การบรรยายหัวข้อ “ตลาดศักยภาพของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ มาตรการทางการค้า และกฎระเบียบของการค้ายุคใหม่”

วิทยากร

  • รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

           ที่ปรึกษาบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

  • นายป่าน ปานขาว

ผู้อำนวยการ  สำนักวิจัยและคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

เวลา 10.30 – 12.00 น.

 

Session 2 การเสวนาหัวข้อ “ศักยภาพผู้ประกอบการไม้ตัดดอกของไทยในตลาดต่างประเทศ” ผู้ร่วมเสวนา

  • นายภูเบศร์ เจษฎ์เมธี

รองประธานสภาดอกไม้โลก ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (World Flower Council - WFC) และที่ปรึกษาด้านการจัดดอกไม้นานาชาติ

  • นางสาวพรรณวิภา ศุภธนพัฒน์

กรรมการผู้จัดการบริษัท อารดาดีไซส์ จำกัด

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ศันธยา กิตติโกวิท

                ที่ปรึกษาบริษัท สาระกรุ๊ป จำกัด

เวลา 12.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ            : รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 ก.ค. 2564 เวลา 08:30 น. - 29 ก.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
30 ก.ค. 2564 เวลา 09:00 น. - 30 ก.ค. 2564 เวลา 12:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)