การอบรมการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning)
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2564 เวลา 23:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2564 เวลา 23:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

DBD Academy
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมฯ ทางเว็บไซต์ https://dbdacademy.dbd.go.th ช่องทางการเรียนรู้อย่างเป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่องตลอดเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 7 หลักสูตร

การเปิดเรียน
สมัครสมาชิกและเรียนได้ทันทีทางเว็บไซต์ https://dbdacademy.dbd.go.th

หลักสูตรและหัวข้อวิชา จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรการเริ่มต้นธุรกิจ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- เริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ
- การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์
- ต่อยอดธุรกิจด้วย Business Canvas
- ผู้ประกอบการ OTOP มืออาชีพ
- จากร้านธรรมดา มาเป็นสมาร์ทโชวห่วย
- รอบรู้หลักประกัน รู้ทันธุรกิจ
- Startup for SME
  
หลักสูตรการเงินและบัญชี ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- งบการเงินสำหรับผู้บริหาร
- บัญชี...ชี้ช่องรวย

หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้) ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- สารสนเทศทางการบัญชี 1 (นับเป็นบัญชี ได้ 3 ชั่วโมง อื่น ๆ ได้ 3 ชั่วโมง)
- สารสนเทศทางการบัญชี 2 (นับเป็นบัญชี ได้ 9 ชั่วโมง)
- จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี (นับเป็นบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง)
- วิเคราะห์งบการเงิน (นับเป็นบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง)
- งบกระแสเงินสด (Cash Flow) (นับเป็นบัญชี ได้ 7 ชั่วโมง)
- ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้ (นับเป็นบัญชี ได้ 6 ชั่วโมง)
- รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี
- มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- การตลาดด้าน e-commerce

หลักสูตรพัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์
- การตลาดยุคดิจิทัล
- ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการตลาดออนไลน์
- เตรียมความพร้อมธุรกิจออนไลน์สู่ AEC

หลักสูตรการประกอบธุรกิจใน AEC ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจรองรับ AEC
- การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business Writing)
- ภาษามลายู (Bahasa Melayu)
- ภาษาเวียดนาม
- ภาษาพม่า

หลักสูตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ ประกอบด้วยหัวข้อวิชา คือ
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์

หลักเกณฑ์การเรียน
• สมัครเรียนผ่านทาง https://dbdacademy.dbd.go.th เท่านั้น
• สามารถเรียนได้ทันที หลังจากสมัครเสร็จแล้ว
• สำหรับผู้เรียนจากปีที่ผ่านมาสามารถ login เข้าเรียนได้ทันที โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกใหม่
• Login เข้าระบบก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง โดยใช้
                Username : เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
                Password  : ผู้เรียนกำหนดเอง
• เมื่อสมัครเรียนในรายวิชาแล้วมีระยะเวลาในการเรียน 90 วัน กรณีที่เรียนไม่จบจะถูกตัดสิทธิ์ในการเรียน วิชานั้น ๆ (ระยะเวลา 90 วัน/หัวข้อวิชา)
• กรณีที่ถูกตัดสิทธิ์การเรียนในวิชานั้น ๆ และต้องการสมัครเรียนใหม่ ผู้เรียนต้องเริ่มเรียนใหม่ ไม่สามารถเรียนต่อจากครั้งก่อนได้
• ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบ Pre-test และ Post-test ในแต่ละวิชา
• ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบทุกบทตามเนื้อหาวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าจบในวิชานั้น ๆ
• ไม่มีค่าใช้จ่ายการสมัครเป็นสมาชิกและการเรียน

หลักเกณฑ์การจบ
ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบทุกบทตามเนื้อหาวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าจบรายวิชานั้น ๆ ** ยกเว้นวิชาภายใต้หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD ได้) ต้องมีการทดสอบหลังการอบรม (Final test)

การพิมพ์หนังสือรับรอง CPD
ผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรอง CPD จากระบบได้ หลังจากสอบ Final test ผ่าน  การพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชาผู้เรียนสามารถพิมพ์หนังสือรับรองรายวิชาจากระบบได้หลังจากเรียนจบวิชานั้น ๆ

การใช้โปรแกรมในการเรียนผ่านระบบ (e-Learning)
การใช้งานระบบ e-Learning ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า Internet ของผู้เรียน อาจไม่รองรับในการเรียน เช่น การใช้โปรแกรม IE น้อยกว่า Version 9 นั้น จะไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ ผู้เรียนควรใช้ web browser ในการเข้าใช้งานระบบ e-Learning ดังนี้
     - Google Chrome (แนะนำ)
     - Internet Explorer Version 9 ขึ้นไป

สนใจสมัครได้ทาง : https://dbdacademy.dbd.go.th เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม โทร. 02 547 5962
สอบถามเรื่องการนับชั่วโมง CPD โทร. 02 547 4408
อีเมล์ : dbdelearning2018@gmail.com


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2564 เวลา 23:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2564 เวลา 23:00 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
0 2547 5159
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กองธุรกิจบริการ
อีเมล์
dbdelearning2018@gmail.com
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)