หลักสูตรพิธีการศุลกากรและการเตรียมเอกสารการส่งออก
หน่วยงานศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการและบังคับใช้กฎหมายศุลกากรตามกฎหมายของประเทศภาคีแต่ละฝ่าย ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้น ได้แก่ กรมศุลกากร และเมื่อกล่าวถึงกฎหมายศุลกากรจะหมายถึง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บริหารและบังคับใช้โดยหน่วยงานศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวกับการนำเข้า การผ่านแดน ตามที่เกี่ยวกับอากรศุลกากร ค่าภาระ และภาษีอื่นๆ หรือข้อห้าม ข้อจำกัด และการควบคุมอื่นๆ ที่คล้ายกัน อันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ควบคุมข้ามเขตศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่าย ส่วนพิธีการศุลกากรนั้นหมายถึง การปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่ายใช้สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมทางศุลกากร

และเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรมากขึ้น ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพิธีการศุลกากรและการเตรียมเอกสารการส่งออกขึ้น รวมไปถึงการให้ความรู้ในการเตรียมเอกสารการส่งออก เรียนรู้กฎหมาย ข้อปฎิบัติ ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนอีกด้วย

โดยวิชานี้จะให้คำแนะนําในการจัดเตรียมเอกสาร และการปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินค้า อันได้แก่

ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก
เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําใบขนสินค้าขาออก
การส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า
การชําระภาษีอากร
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
หน่วยงานศุลกากรมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการและบังคับใช้กฎหมายศุลกากรตามกฎหมายของประเทศภาคีแต่ละฝ่าย ซึ่งในกรณีของประเทศไทยนั้น ได้แก่ กรมศุลกากร และเมื่อกล่าวถึงกฎหมายศุลกากรจะหมายถึง กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บริหารและบังคับใช้โดยหน่วยงานศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวกับการนำเข้า การผ่านแดน ตามที่เกี่ยวกับอากรศุลกากร ค่าภาระ และภาษีอื่นๆ หรือข้อห้าม ข้อจำกัด และการควบคุมอื่นๆ ที่คล้ายกัน อันเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ควบคุมข้ามเขตศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่าย ส่วนพิธีการศุลกากรนั้นหมายถึง การปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานศุลกากรของภาคีแต่ละฝ่ายใช้สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมทางศุลกากร และเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรมากขึ้น ทางสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพิธีการศุลกากรและการเตรียมเอกสารการส่งออกขึ้น รวมไปถึงการให้ความรู้ในการเตรียมเอกสารการส่งออก เรียนรู้กฎหมาย ข้อปฎิบัติ ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ให้ถูกต้องครบถ้วนอีกด้วย โดยวิชานี้จะให้คำแนะนําในการจัดเตรียมเอกสาร และการปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากร ส่งออกสินค้า อันได้แก่ ใบขนสินค้าขาออกและเอกสารอื่นที่ให้ใช้แทนใบขนสินค้าขาออก เอกสารที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําใบขนสินค้าขาออก การส่งข้อมูลเข้าระบบเพื่อปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า การชําระภาษีอากร

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG