หลักสูตรการออกแบบกราฟิกเพื่อการค้ายุคใหม่
การออกแบบงานกราฟิกในปัจจุบันได้พัฒนาและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะในสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการสื่อสารอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การถ่ายภาพ การโฆษณา ฯลฯ การออกแบบกราฟิกในปัจจุบันเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ มาช่วยในการออกแบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยให้การทำกราฟิกนั้นง่ายและทันสมัย น่าสนใจมากขึ้น โปรแกรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, และ CorelDraw

งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ดังปรากฎในสื่อต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ไม่เพียงแต่สื่อดังกล่าวเท่านั้นที่งานกราฟิกมีบทบาท แต่ยังรวมไปถึงสื่อบน Social Media ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook YouTube Line Instagram หรือ Twitter ด้วยเช่นกัน นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีวิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ ในหลายรูปแบบ เช่นการนำเอารูปภาพมาประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ติดตาแก่ผู้รับสาร

งานกราฟิกที่ดีจะทำให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบ และจะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับสารให้เกิดความสนใจและยอมรับ สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการค้าด้วยเช่นกัน เพราะการออกแบบกราฟิกมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ดังนั้นการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบกราฟิก ก็จะทำให้มีสีสัน มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสามารถส่งสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
การออกแบบงานกราฟิกในปัจจุบันได้พัฒนาและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะในสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการสื่อสารอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การถ่ายภาพ การโฆษณา ฯลฯ การออกแบบกราฟิกในปัจจุบันเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ มาช่วยในการออกแบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยให้การทำกราฟิกนั้นง่ายและทันสมัย น่าสนใจมากขึ้น โปรแกรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, และ CorelDraw งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ดังปรากฎในสื่อต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ไม่เพียงแต่สื่อดังกล่าวเท่านั้นที่งานกราฟิกมีบทบาท แต่ยังรวมไปถึงสื่อบน Social Media ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook YouTube Line Instagram หรือ Twitter ด้วยเช่นกัน นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีวิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ ในหลายรูปแบบ เช่นการนำเอารูปภาพมาประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ติดตาแก่ผู้รับสาร งานกราฟิกที่ดีจะทำให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบ และจะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับสารให้เกิดความสนใจและยอมรับ สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการค้าด้วยเช่นกัน เพราะการออกแบบกราฟิกมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ดังนั้นการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบกราฟิก ก็จะทำให้มีสีสัน มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสามารถส่งสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ธ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG