การทดสอบระบบ
การทดสอบอุปกรณ์ QR Code
เตรียมความพร้อมสำหรับงานสัมมนา
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 150 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 9 พ.ย. 2566 เวลา 06.30 น. - 9 พ.ย. 2566 เวลา 19.00 น.
วันที่รับสมัคร : 9 พ.ย. 2566 เวลา 06:00 น. - 9 พ.ย. 2566 เวลา 20:00 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

การทดสอบอุปกรณ์ QR Code
เตรียมความพร้อมสำหรับงานสัมมนา


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
150 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
9 พ.ย. 2566 เวลา 06:00 น. - 9 พ.ย. 2566 เวลา 20:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
9 พ.ย. 2566 เวลา 06.30 น. - 9 พ.ย. 2566 เวลา 19.00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1. การทดสอบอุปกรณืสแกน QR Code    (150 คน)
ผู้สมัครต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมย่อย
ต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมย่อย
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
9 พ.ย. 2566 เวลา 06:00 น. - 9 พ.ย. 2566 เวลา 20:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
9 พ.ย. 2566 เวลา 06.30 น. - 9 พ.ย. 2566 เวลา 19.00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลการติดต่อและผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
7629
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
พพ.
อีเมล์
-

การทดสอบอุปกรณืสแกน QR Code
รายละเอียด

การทดสอบระบบ

สถานที่จัดกิจกรรม
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)