การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ (CIO Board)
เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 8 ธ.ค. 2565 เวลา 14:00 น. - 8 ธ.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 24 พ.ย. 2565 เวลา 08:10 น. - 8 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 น.
ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ขอเสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
24 พ.ย. 2565 เวลา 08:10 น. - 8 ธ.ค. 2565 เวลา 13:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 ธ.ค. 2565 เวลา 14:00 น. - 8 ธ.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7284
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่ม นผ.
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์
wilaiwanp@moc.go.th
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)