การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ MOC Event ครั้งที่ 8/2565
โครงการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ตามรายชื่อกำหนด
วันที่จัดกิจกรรม : 30 พ.ย. 2565 เวลา 13:30 น. - 30 พ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.
วันที่รับสมัคร : 23 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 น. - 30 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 น.
ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 (31123) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรม

และฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ ครั้งที่ 8/2565 (ครั้งที่ 24)  

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 (31123) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ             

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อพิจารณา

                       - รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ 5.2.3.12 - 5.2.3.14

                       - รายงานผลการอบรมตามข้อ 8.1.2 - 8.1.3

                       - ส่งมอบเอกสารและคู่มือตามข้อ 9 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
23 พ.ย. 2565 เวลา 09:00 น. - 30 พ.ย. 2565 เวลา 13:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
30 พ.ย. 2565 เวลา 13:30 น. - 30 พ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมได้เฉพาะบุคคลที่มีรายชื่อเท่านั้น

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 1 (31123) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว กัญญ์พิดา นพอมรพิทักษ์ (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
โทร : 6385, 6388
อีเมล์ :
นาย ณัฐพล เกษร (ผู้ประสานงานโครงการ)
โทร : 0982144842
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)