กิจกรรมเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหารก๊าซเรือนกระจกระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
9.30 - 9.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
9.45 - 10.45 น. พิธีลงนาม MOU
10.45 - 11.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เส้นทางสู่ Carbon Footprint และ Net Zero”
โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
11.30 - 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืน
ของภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศ”
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ซิดนีย์/ลอนดอน/นิวยอร์ก/โซล)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. บรรยายคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
14.30 - 15.30 น. การเสวนา “Success Stories” บริษัทที่ได้การรับรอง carbon footprint
โดย ผู้ดำเนินรายการ 1 คน และวิทยากร 4 คน
1. บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
2. บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด
3. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
4. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 100 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:30 น. - 29 พ.ย. 2565 เวลา 15:45 น.
วันที่รับสมัคร : 10 พ.ย. 2565 เวลา 08:30 น. - 28 พ.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
กระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด
9.30 - 9.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 9.45 - 10.45 น. พิธีลงนาม MOU 10.45 - 11.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เส้นทางสู่ Carbon Footprint และ Net Zero” โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 11.30 - 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืน ของภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศ” โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ซิดนีย์/ลอนดอน/นิวยอร์ก/โซล) 12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.30 น. บรรยายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO 14.30 - 15.30 น. การเสวนา “Success Stories” บริษัทที่ได้การรับรอง carbon footprint โดย ผู้ดำเนินรายการ 1 คน และวิทยากร 4 คน 1. บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด 2. บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด 3. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด 4. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
100 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
10 พ.ย. 2565 เวลา 08:30 น. - 28 พ.ย. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
29 พ.ย. 2565 เวลา 09:30 น. - 29 พ.ย. 2565 เวลา 15:45 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
นนทบุรี
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ณพวรรณ สุทธาวาศ
โทร : -
อีเมล์ : noppawans@ditp.go.th
นางสาว จิรัชฌา อานนท์สถาพร
โทร : -
อีเมล์ : Jilacchaa@ditp.go.th
TAG