ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ตลาดสากล (จ.กำแพงเพชร)
รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาและเจรจาธุรกิจ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 30 พ.ย. 2565 เวลา 08.00 น. - 2 ธ.ค. 2565 เวลา 16.00 น.
วันที่รับสมัคร : 8 พ.ย. 2565 เวลา 10:58 น. - 10 พ.ย. 2565 เวลา 17:00 น.
โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว
ข้อมูลรายละเอียด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมพัมนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดในตลาดในประเทศและต่างประเทศ

โดยจะดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเป้าหมาย จำนวน 50 คน ได้แก่ กลุ่มสินค้าหัตถอุตสาหกรรม สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารมูลค่าสูง สินค้าสุขภาพและความงาม และการจับคู่เจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 - 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

ผู้จัดงาน จะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบิกตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (โดยประหยัด)

*รับจำนวนจำกัด จังหวัดละ 3 ราย


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 พ.ย. 2565 เวลา 10:58 น. - 10 พ.ย. 2565 เวลา 17:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
30 พ.ย. 2565 เวลา 08.00 น. - 2 ธ.ค. 2565 เวลา 16.00 น.

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ    (ไม่จำกัดจำนวน)
ผู้สมัครต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมย่อย
ต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรมย่อย
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
8 พ.ย. 2565 เวลา 10:58 น. - 10 พ.ย. 2565 เวลา 17:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
30 พ.ย. 2565 เวลา 08.00 น. - 2 ธ.ค. 2565 เวลา 16.00 น.

ข้อมูลการติดต่อและผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงาานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
อีเมล์
-

กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ
สถานที่จัดกิจกรรม

โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว
ที่อยู่ :
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)