การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ตามรายชื่อกำหนด
วันที่จัดกิจกรรม : 28 ก.ย. 2565 เวลา 10:00 น. - 28 ก.ย. 2565 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 13 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 น. - 28 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 น.
ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด

    การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน    
    โครงการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัลเพื่อการบริการประชาชน    
    (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application    


     วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.     
ณ ห้องพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
*************


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
13 ก.ย. 2565 เวลา 13:00 น. - 28 ก.ย. 2565 เวลา 08:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
28 ก.ย. 2565 เวลา 10:00 น. - 28 ก.ย. 2565 เวลา 12:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมได้เฉพาะบุคคลที่มีรายชื่อเท่านั้น

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ณ ห้องประชุมพิพิธสมบัติ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077291
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พส.)
อีเมล์
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง นิตยา ประสงค์สุข (กลุ่มพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (พส.))
โทร : 025077291
อีเมล์ :
นาย ณัฐพล เกษร (ผู้ประสานงานโครงการ)
โทร : 0982144842
อีเมล์ :
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)