BIOFACH 2023
งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของโลก จัดเป็นครั้งที่ 33 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 18
สินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกในระดับสากล อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ EU (EU Organic Program) และ USA (Nop-Natural Organic Program) (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)
 
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 20 ท่าน (90,000.00 บาท)
วันที่จัดกิจกรรม : 14 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 น. - 17 ก.พ. 2566 เวลา 17:00 น.
วันที่รับสมัคร : 3 ต.ค. 2565 เวลา 00:00 น. - 20 พ.ย. 2565 เวลา 23:00 น.
Messezentrum Nurnberg (Exhibition Center Nuremberg)
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด
งานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของโลก จัดเป็นครั้งที่ 33 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 18 สินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าออร์แกนิกในระดับสากล อาทิ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ IFOAM, มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ EU (EU Organic Program) และ USA (Nop-Natural Organic Program) (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
20 ท่าน
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 ต.ค. 2565 เวลา 00:00 น. - 20 พ.ย. 2565 เวลา 23:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
14 ก.พ. 2566 เวลา 09:00 น. - 17 ก.พ. 2566 เวลา 17:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม
ประเภทสินค้า/บริการที่เข้าร่วมได้
เข้าร่วมได้เฉพาะสินค้า/บริการที่กำหนด

ค่าใช้จ่าย : อัตราค่าสมัคร
ข้อมูลอัตราค่าใช้จ่าย
90,000.00 บาท
หมายเหตุ
หอการค้าไทยจะเป็นผู้ดำเนินการเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว จากบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ แล้ว
วันที่สิ้นสุดการชำระเงิน *
ชำระเงินภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 00.00 น. - . น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

Messezentrum Nurnberg (Exhibition Center Nuremberg)
ที่อยู่ :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ปภาวี ไชยานุกูลกิตติ
โทร : -
อีเมล์ : [email protected]
TAG