กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยสู่ธุรกิจส่งออก
ขอเชิญผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 3 ท่าน
วันที่จัดกิจกรรม : 18 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 19 ส.ค. 2565 เวลา 16:00 น.
วันที่รับสมัคร : 3 ส.ค. 2565 เวลา 01:00 น. - 8 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ
นับถอยหลังก่อนถึงกิจกรรม
สัปดาห์
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ข้อมูลรายละเอียด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการ, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs), เกษตรกร, กลุ่มเกษตรกร, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, สหกรณ์ และบุคคลทั่วไปในจังหวัด ที่สนใจธุรกิจส่งออกสินค้า เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยสู่ธุรกิจส่งออก ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเชื่อมโยงการค้าอนุภูมิภาค ภาคเหนือ ปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร

*ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร จะรับผิดชอบ ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเคื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเบิกตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (โดยประหยัด)* 

ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
วิทยากร / แขกรับเชิญ
ดร.คริษฐ์ ไข่มุกข์
นายพรชัย พัวพัฒนขจร
นายยิ่งคุ้ม ไวทยะมงคล
กำหนดการ

กำหนดการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยสู่ธุรกิจส่งออก
ระหว่างวันที่  18 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
ณ โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
***************************************************


วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
09.00 – 09.30 น.                พิธิเปิดกิจกรรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน  
09.30 – 11.30 น.               การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมธุรกิจให้เป็นผู้ส่งออก
                                                 โดย  ดร.คริษฐ์ ไข่มุกข์  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ไอสไตล์ อินโนเวชั่น จำกัด
11.30 – 12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 14.30 น.               การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
                                                 โดย นายพรชัย  พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟู้ด ออร์แกนิค จำกัด
14.30 -  16.30 น.               การบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
                                                 โดย นายยิ่งคุ้ม  ไวทยะมงคล   Creative Director  Createyourwork  Co., Ltd.
17.00 น.                                รับประทานอาหารเย็น     

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

07.00 – 08.00 น.               รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 10.30 น.               เดินทางไปดูงานที่ ด่านศุลกากรแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
10.30 – 12.30 น.               การบรรยาย สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีการศุลกากร
                                                 โดย วิทยากรจาก ด่านศุลกากรแม่สอด
12.30 – 13.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.00 น.               ศึกษาข้อมูลกระบวนการส่งออกและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากด่านศุลกากร
16.00 น.                                เดินทางกลับจังหวัดกำแพงเพชร


-----------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 -14.45 น.
                       กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
3 ท่าน
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วม
มีการคัดเลือก
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
3 ส.ค. 2565 เวลา 01:00 น. - 8 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ส.ค. 2565 เวลา 08:30 น. - 19 ส.ค. 2565 เวลา 16:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายนอกกระทรวง
ภูมิลำเนาของผู้สมัคร
เข้าร่วมได้เฉพาะภูมิภาค/จังหวัดที่กำหนด

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมนวรัตน์ เฮอริเทจ
ที่อยู่ :
ในเมือง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
053-112668-9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
อีเมล์
mocbmp.cm@gmail.com
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)