โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ณ จังหวัดนราธิวาส
โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน” ณ จังหวัดนราธิวาส ในหัวข้อการสัมมนาเรื่อง"ชี้ช่องโอกาสการค้า ในตลาดการค้าเสรีอาเซียน"
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 16 ส.ค. 2565 เวลา 09:15 น. - 16 ส.ค. 2565 เวลา 12:15 น.
วันที่รับสมัคร : 5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 12 ส.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
ยังไม่ระบุ
ข้อมูลรายละเอียด

โครงการสัมมนา/ศึกษาดูงาน “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียนณ จังหวัดนราธิวาส  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องตลาดการค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี และกฎระเบียบทางการค้า ให้กับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน MOC Biz Club และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up ในจังหวัดนราธิวาสในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาต่อยอดพัฒนาสินค้าในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดโลก และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก FTA ในการส่งออก สร้างแต้มต่อทางการค้า โดยเฉพาะการขยายการส่งออกไปตลาดอาเซียน มีสินค้าเป้าหมายเป็นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป อาทิ ผ้าบาติก ข้าวเกรียบปลา และทุเรียนแปรรูป เป็นต้น

ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

สัมมนาเรื่อง"ชี้ช่องโอกาสการค้า ในตลาดการค้าเสรีอาเซียน"


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
5 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 น. - 12 ส.ค. 2565 เวลา 16:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
16 ส.ค. 2565 เวลา 09:15 น. - 16 ส.ค. 2565 เวลา 12:15 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
ยังไม่ชัดเจน (ระบุภายหลัง)
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025077863
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า ส่วนประสานงานเครือข่าย 1
อีเมล์
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว ธนพร คุ้มคลองโยง (นักวิชาการพาณิชย์)
โทร : 025077863
อีเมล์ : thanapornk@dtn.go.th
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)