การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมฯ (ตามขอบเขตงานงวดที่ 10)
โครงการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ตามรายชื่อกำหนด
วันที่จัดกิจกรรม : 9 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 9 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
วันที่รับสมัคร : 2 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 9 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น.
ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 2 (31124) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ข้อมูลรายละเอียด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์
การติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาระบบบริหารกิจกรรมฯ 

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 12.00 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 2 (31124) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องเพื่อทราบ

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 5.2.3.8 - 5.2.3.10 และ ข้อ 8.1.4

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อพิจารณา

การจัดทำวีดีทัศน์ในรูปแบบ Multimedia (ข้อ 5.2.3.11)

  • วีดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
  • วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ในภาพรวม ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ระเบียบวาระที่  4   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
2 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 น. - 9 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
9 ส.ค. 2565 เวลา 10:00 น. - 9 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมได้เฉพาะบุคคลที่มีรายชื่อเท่านั้น

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงพาณิชย์ 2 (31124) ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ :
บางกระสอ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
-
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นางสาว กัญญ์พิดา นพอมรพิทักษ์ (นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ)
โทร : 6385, 6388
อีเมล์ :
นาย ณัฐพล เกษร (ผู้ประสานงานโครงการ)
โทร : 0982144842
อีเมล์ :
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)