โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง RCEP
รับชมการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่าน Facebook Page : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 
ประเภท : อบรม/สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 17 ส.ค. 2565 เวลา 09:30 น. - 17 ส.ค. 2565 เวลา 12:30 น.
วันที่รับสมัคร : 21 ก.ค. 2565 เวลา 13:52 น. - 9 ส.ค. 2565 เวลา 10:30 น.
โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ
ข้อมูลรายละเอียด

ข้อมูลวิทยากร และ กำหนดการ
กำหนดการ

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โอกาส MSMEs ไทยและญี่ปุ่น: เจาะลึกการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง RCEP”

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ณ ห้องฟูจิ 2 ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ

-------------------------------------------------------------

 

ผู้จัดงาน:              กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

                        องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok)

ภาษาที่ใช้:             ภาษาไทย - ญี่ปุ่น (ล่ามแปลพร้อม)

กลุ่มเป้าหมาย:        MSMEs ทั้งจากไทยและญี่ปุ่นที่ประจำในประเทศไทย

รูปแบบ:               สัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบ onsite

 

09.00 – 09.15 น.

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

09.15 – 09.45 น.

พิธีเปิดงาน (30 นาที)

กล่าวเปิดงานโดย

1. นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

2. นายคุโรดะ จุน ประธาน JETRO ประจำกรุงเทพฯ

09.45 – 10.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.00 – 10.30 น.

ภาพรวมความตกลง RCEP (30 นาที)

 

บรรยายโดย นางสาวจิตติมา นาคมโน ผู้อำนวยการสำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

10.30 – 12.30 น.

เจาะลึกแนวทางการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ความตกลง RCEP (2 ชั่วโมง)

 

1. เกณฑ์การพิจารณาการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า วิธีการตรวจสอบอัตราภาษีของไทยและญี่ปุ่น ตาราง  กฎถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ RCEP และการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาต”

 

บรรยายโดย นางสาวฮานาน วิศิษฎ์ภัทรานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ

 

2. วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติด้านถิ่นกำเนิดสินค้า และการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form RCEP)

 

บรรยายโดย นางสุวดี นิยมไทย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ

12.30 – 14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
21 ก.ค. 2565 เวลา 13:52 น. - 9 ส.ค. 2565 เวลา 10:30 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
17 ส.ค. 2565 เวลา 09:30 น. - 17 ส.ค. 2565 เวลา 12:30 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน

โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)