หลักสูตร ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาไทย รอบที่ 1/2565
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 16 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่รับสมัคร : 1 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 16 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้เปิดบริการเว็บไซต์สื่อการเรียนการสอนทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-Learning) เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาได้โดยสะดวก ปราศจากข้อจำกัดทางด้านเวลา และสถานที่ โดยมีเนื้อหาที่ให้บริการ ได้แก่ หลักสูตรความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาพื้นฐาน (DL-101 ภาคภาษาไทย) ซึ่งแปลมาจากหลักสูตรขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 16 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 มิ.ย. 2565 เวลา 00:00 น. - 16 ส.ค. 2565 เวลา 23:59 น.

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
025474661
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล์
elearning@ipthailand.go.th
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)