ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตร ฯ ครั้งที่ 2/2564
 
ประเภท : ประชุม
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 25 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 น. - 25 ต.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
วันที่รับสมัคร : 18 ต.ค. 2564 เวลา 09:03 น. - 25 ต.ค. 2564 เวลา 15:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด

ตามคำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ 808/2564 ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัล เพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญคณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบบริหารข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทัล เพื่อการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ผ่าน Mobile Application ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom)
     ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564   เวลา 13.30-16.30    

https://bit.ly/3Dhii6M

Meeting ID: 876 9705 8597     Passcode: 444223


วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
18 ต.ค. 2564 เวลา 09:03 น. - 25 ต.ค. 2564 เวลา 15:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
25 ต.ค. 2564 เวลา 13:30 น. - 25 ต.ค. 2564 เวลา 16:30 น.
การกำหนดบุคลากรภายในกระทรวง
เฉพาะบุคลากรภายในกระทรวง
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมได้เฉพาะบุคคลที่มีรายชื่อเท่านั้น

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
7291
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
นาง นิตยา ประสงค์สุข (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
โทร : 7291
อีเมล์ : nittayap@moc.go.th
TAG
คำถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ (0)