หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยเครื่องมือทางการค้าและตราสัญลักษณ์
บทที่ 1 แนะนำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark
1.1 ที่มาของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark
1.2 ความสำคัญของตรา
1.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับตรา

บทที่ 2 โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี DEmark
2.1 ที่มาโครงการ DEmark
2.2 ความสำคัญของรางวัล Demark
2.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับรางวัล DEmark
2.4 ประโยชน์ของรางวัล DEmark

บทที่ 3 แนะนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI
3.1 แนะนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI
3.2 ความสำคัญของตราสัญลักษณ์ GI
3.3 เงื่อนไขการของตราสัญลักษณ์ GI

บทที่ 4 เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.1 เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
4.2 เครื่องหมาย DBD Registered และคุณสมบัติของผู้ขอเครื่องหมาย
4.3 เครื่องหมาย DBD Verified และคุณสมบัติผู้ขอเครื่องหมาย
4.4 ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องหมายรับรอง

บทที่ 5 กรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ไดใช้ตราสัญลักษณ์
5.1 กรณีศึกษาผู้ประกอบที่ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark
5.2 กรณีศึกษาผู้ประกอบที่ได้รับรางวัล DEmark
5.3 กรณีศึกษาผู้ประกอบใช้ตราสัญลักษณ์ GI
 
ประเภท : e-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัด
วันที่จัดกิจกรรม : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2572 เวลา 00:00 น.
วันที่รับสมัคร : 1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2572 เวลา 00:00 น.
จัดผ่านระบบออนไลน์
ข้อมูลรายละเอียด
บทที่ 1 แนะนำตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark 1.1 ที่มาของตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark 1.2 ความสำคัญของตรา 1.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับตรา บทที่ 2 โครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี DEmark 2.1 ที่มาโครงการ DEmark 2.2 ความสำคัญของรางวัล Demark 2.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับรางวัล DEmark 2.4 ประโยชน์ของรางวัล DEmark บทที่ 3 แนะนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI 3.1 แนะนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI 3.2 ความสำคัญของตราสัญลักษณ์ GI 3.3 เงื่อนไขการของตราสัญลักษณ์ GI บทที่ 4 เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 4.1 เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไร 4.2 เครื่องหมาย DBD Registered และคุณสมบัติของผู้ขอเครื่องหมาย 4.3 เครื่องหมาย DBD Verified และคุณสมบัติผู้ขอเครื่องหมาย 4.4 ความสำคัญและประโยชน์ของเครื่องหมายรับรอง บทที่ 5 กรณีศึกษาของผู้ประกอบการที่ไดใช้ตราสัญลักษณ์ 5.1 กรณีศึกษาผู้ประกอบที่ใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark 5.2 กรณีศึกษาผู้ประกอบที่ได้รับรางวัล DEmark 5.3 กรณีศึกษาผู้ประกอบใช้ตราสัญลักษณ์ GI

วันที่จัดกิจกรรม และ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
การรับสมัคร Online
เปิดให้มีการรับสมัคร Online
วันที่รับสมัคร (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2572 เวลา 00:00 น.
วันที่จัดกิจกรรม (เริ่มต้น - สิ้นสุด)
1 ม.ค. 2563 เวลา 00:00 น. - 31 ม.ค. 2572 เวลา 00:00 น.
ประเภทผู้เข้าร่วม
จำกัดประเภทผู้เข้าร่วม

ข้อมูลสถานที่จัดงาน
เป็นกิจกรรม Online :
ข้อมูลการติดต่อ และ ผู้รับผิดชอบ
เบอร์โทรศัพท์
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนัก/กองที่รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
อีเมล์
-
ผู้จัด/ผู้บริหารงาน
-
TAG