กิจกรรมเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหารก๊าซเรือนกระจกระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 
Type : Training
No. of Seat : 100 You
Date : 29 Nov. 2022 09:30 - 29 Nov. 2022 15:45
Registration Date : 10 Nov. 2022 08:30 - 28 Nov. 2022 16:30
Ministry of Commerce
Event Information

Date & Condition
No. of booths
100 You
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
10 Nov. 2022 08:30 - 28 Nov. 2022 16:30
Event Date (Start - End).
29 Nov. 2022 09:30 - 29 Nov. 2022 15:45
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event

Event location

Ministry of Commerce
Address :
Nonthaburi
Contact information & responsibles
Responsibles
Miss.
Phone No. : -
Miss.
Phone No. : -
TAG