Chinese for International Trade
ประเทศจีนมีภาษาเป็นของตัวเองและมีความเป็นชาตินิยมทางด้านภาษา ทำให้ผู้ประกอบการที่จะทำการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีพื้นฐานทางด้านภาษาจีน จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการเจาะตลาดประเทศจีนได้
 
Type : e-Learning
No. of Seat : Unlimited
Date : 11 Aug. 2021 00:00 - 31 Dec. 2033 00:00
Registration Date : 11 Aug. 2021 00:00 - 31 Dec. 2033 00:00
online
Event Information
ประเทศจีนมีภาษาเป็นของตัวเองและมีความเป็นชาตินิยมทางด้านภาษา ทำให้ผู้ประกอบการที่จะทำการค้าระหว่างประเทศเพื่อการส่งออก ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีพื้นฐานทางด้านภาษาจีน จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในการเจาะตลาดประเทศจีนได้

Date & Condition
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
11 Aug. 2021 00:00 - 31 Dec. 2033 00:00
Event Date (Start - End).
11 Aug. 2021 00:00 - 31 Dec. 2033 00:00
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event

Event location
Online event :
Contact information & responsibles
TAG