Online Basic Export
รายละเอียดหลักสูตร

ปัจจุบันธุรกิจการส่งออกกำลังเฟื่องฟูเป็นที่นิยมกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจในธุรกิจระหว่างประเทศ ในการส่งออกสินค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ให้ ทำให้ผู้ส่งออกที่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลเหล่านี้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย หลักสูตรนี้จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในการต่อยอดการส่งออกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นให้แก่ผู้ส่งออกมือใหม่หรือผู้ที่เคยส่งออกแล้ววัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาสินค้าและบริการของตน
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการม่ีความรู้ในการทำการค้าระหว่างประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่
3. เพื่อให้ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตบทเรียน

บทที่ 1 การเตรียมความพร้อมธุรกิจ
โดย ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์
รักษาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

บทที่ 2 การสร้างโมเดลธุรกิจสำหรับการส่งออกโดยใช้ Design Thinking
โดย ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิยภรณ์ กรุ๊ป จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา)

บทที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

โดย คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

บทที่ 4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก
โดย คุณนนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์
เลขาธิการสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย และ Executive Creative Director
บริษัท Prompt Partners(พร้อมพ์ พาร์ทเนอร์) บริษัทในเครือ Prompt Design

บทที่ 5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีศุลกากร
โดย คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร

บทที่ 6 เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
โดย ดร.พัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ
ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บทที่ 7 การคำนวณต้นทุนเพื่อการส่งออก
โดย คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรุ๊ด ออร์แกนิก จำกัด

บทที่ 8 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ
โดย คุณณัฏฐยศ สุริยเสนีย์
หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

บทที่ 9 ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการส่งออก
โดย คุณวีระเวช อรธนาลัย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

บทที่ 10 ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และระบบโลจิสติกส์
โดย ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล
กรรมการบริหารสายซัพพลายเชน บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)

บทที่ 11 ข้อควรระวังในการส่งออก
โดย ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด
 
Type : e-Learning
No. of Seat : Unlimited
Date : 28 Dec. 2020 00:00 - 31 Dec. 2023 00:00
Registration Date : 28 Dec. 2020 00:00 - 31 Dec. 2023 00:00
online
Event Information
รายละเอียดหลักสูตร ปัจจุบันธุรกิจการส่งออกกำลังเฟื่องฟูเป็นที่นิยมกันอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจในธุรกิจระหว่างประเทศ ในการส่งออกสินค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ให้ ทำให้ผู้ส่งออกที่ยังไม่ทราบถึงข้อมูลเหล่านี้เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย หลักสูตรนี้จะมาช่วยเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ในการต่อยอดการส่งออกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นให้แก่ผู้ส่งออกมือใหม่หรือผู้ที่เคยส่งออกแล้ว วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาสินค้าและบริการของตน 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการม่ีความรู้ในการทำการค้าระหว่างประเทศภายใต้เศรษฐกิจยุคใหม่ 3. เพื่อให้ผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต บทเรียน บทที่ 1 การเตรียมความพร้อมธุรกิจ โดย ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์ รักษาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต บทที่ 2 การสร้างโมเดลธุรกิจสำหรับการส่งออกโดยใช้ Design Thinking โดย ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิยภรณ์ กรุ๊ป จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) บทที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก โดย คุณจิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด บทที่ 4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการส่งออก โดย คุณนนท์ปกรณ์ เธียไพรัตน์ เลขาธิการสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย และ Executive Creative Director บริษัท Prompt Partners(พร้อมพ์ พาร์ทเนอร์) บริษัทในเครือ Prompt Design บทที่ 5 สิทธิประโยชน์ด้านภาษีและพิธีศุลกากร โดย คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร บทที่ 6 เอกสารและการเงินเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ โดย ดร.พัชราภรณ์ จีนะวิจารณะ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บทที่ 7 การคำนวณต้นทุนเพื่อการส่งออก โดย คุณพรชัย พัวพัฒนขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรุ๊ด ออร์แกนิก จำกัด บทที่ 8 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ โดย คุณณัฏฐยศ สุริยเสนีย์ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต บทที่ 9 ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการส่งออก โดย คุณวีระเวช อรธนาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด บทที่ 10 ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และระบบโลจิสติกส์ โดย ดร.ศรีสลา ภวมัยกุล กรรมการบริหารสายซัพพลายเชน บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน) บทที่ 11 ข้อควรระวังในการส่งออก โดย ดร.ณรงค์ ศรีเกรียงทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ จำกัด

Date & Condition
Registration
Online registration
Registration Date (Start - End).
28 Dec. 2020 00:00 - 31 Dec. 2023 00:00
Event Date (Start - End).
28 Dec. 2020 00:00 - 31 Dec. 2023 00:00
Type of applicants
Only applicants with limited type can join the event

Event location
Online event :
Contact information & responsibles
Telephone No.
02 507 7999 ต่อ 8158
Line ID
-
Department
Department of International Trade Promotion
Bureau / Division
-
E-mail
-
Organizer
-
TAG